ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน ( School History)

ประวัติโรงเรียนอรุณวิทยา

โรงเรียนอรุณวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม  ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมทีบริเวณในปัจจุบัน เป็นที่อยู่เล็กๆ ที่ชื่อว่าหนองหอยเสียบ มีบ้านไม่กี่หลังคาเรือน มีอาชีพทำไร่ ทำนา หาปลาหาปู ในทะเล เรื่องราวๆ ต้นปี พ.ศ. 2495 มีนักท่องเที่ยวชาวราชบุรีกลุ่มหนึ่ง เดินทางมาล่าสัตว์ในแทบนี้ สังเกตเห็นว่าเป็นที่เหมาะสำหรับการก่อร่างสร้างตัว เมื่อกลับไปแล้วต่างชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูง ลงมาหักร้างถางป่า ทำไร่ ทำสวนกัน “บ้านหนองหอยเสียบ” จึงกลายเป็นหมู่บ้าน “แสงอรุณ” (เรียกตามลักษณะของดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกของทะเล และมีแสงอรุณยามเช้าที่สาดส่องสวยงาม) ไม่นานก็ขยายใหญ่โต และเจริญมาเป็นลำดับ และคนที่อพยพมาส่วนใหญ่ต่างเป็นชาวคาทอลิก ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราช พระสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบาทหลวง เยลีชี ได้ติดตามลงมาสร้างวัดน้อยๆ สำหรับให้ชาวคาทอลิกใช้ชุมนุมสวดภาวนา ร่วมพิธีมหาบูชามิสซาในวันอาทิตย์และวันฉลอง โดยมอบหมายให้ บาทหลวง ยอจ์ช ไปน๊อตตี เป็นเจ้าอาวาส ละบาทหลวง ไกรศรี ทัพศาสตร์ เป็นปลัด

ตั้งแต่โบราณ เมื่อมีวัดต้องมีโรงเรียน ในปลายปี พ.ศ. 2495 พระสังฆราชเปโต คาเร็คโต จึงดำเนินการสร้างตึกชั้นเดียว 10 เมตร ยาว 50 เมตร เป็นอาคารเรียนเด่นตระหง่านกลางป่าริมถนนเพชรเกษม ด้านทิศตะวันตก เมื่อ พ.ศ. 2496 สร้างอาคารเสร็จ บาทหลวง ไกรศรี ทัพศาสตร์ เริ่มดำเนินการขออนุญาตตั้งป็นราษฎร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 1/2496 ลงวันที่ 8 พฤษภาคคม พ.ศ.2496  มีบาทหลวงไกรศรี ทัพศาสตร์ เป็นเจ้าของโรงเรียน ผู้จัดการ และครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 เปิดเรียนเป็นปฐมฤกษ์ เพียง 3 ชั้นคือ ประถมปีที่ 1, 2 และมัธยมปีที่ 1 มีนักเรียน 92 คน เป็นชาย 60 คน หญิง 32 คน มีครู 4 คน ร่วมทั้งครูใหญ่ด้วย

 • ปี พ.ศ. 2497 สามารถเปิดสอนเพิ่มในชั้น ประถมปีที่  3, 4 และมัธยมปีที่ 2
 • ปี พ.ศ. 2498 ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 อยู่หลังตึกแรก กว้าง 11 เมตร ยาว 50 เมตร เปิดสอนเพิ่มได้ในชั้นมัธยมปีที่ 3 ปีนี้ อาศัยเงินจาก ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามสมทบกับผู้มีอุปการคุณจัดซื้อเครื่องดนตรีชิ้นแรก จำนวน 4 เครื่อง
 • ปี พ.ศ. 2499 ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรเทียบในชั้นประถมศึกษา สอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเลือก ปีนี้ได้จัดให้มีห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้น จัดหาสัตว์บก สัตว์น้ำและนกต่างๆ มาดอง และสต๊าฟไว้เป็นสื่อการเรียนการสอน
 • ปี พ.ศ. 2500 ได้มีการสร้างสนามบาสเกตบอลคอนกรีต 1 สนาม เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้ได้ มาตรฐาน และรับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ในระดับ ประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6 ปีนี้สามารถเปิดสอนเพิ่มในชั้นมัธยมปีที่ 4
 • ปี พ.ศ. 2503 ทำการสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 อยู่ทางทิศใต้ แนวเดียวกับหลังที่ 2 เป็นอาคารชั้นเดียวกว่า 9 เมตร ยาว 32 เมตร นอกจากนี้ยังได้สร้างสนามบาสเก็ตบอลดินเพิ่ม 1 สนาม จัดให้มีห้องพยาบาล เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จ ได้ทำการย้ายห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดและห้องวิทยาศาสตร์ไปยังอาคารหลังที่ 3 ปีนี้สามารถเปิดสอนเพิ่มในชั้นมัธยมปีที่ 6
 • ปี พ.ศ. 2504 พระสังฆราชเปโต คาเร็คโต  ได้มอบหมายให้ผู้ที่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาเป็นผู้แทนเจ้าของโรงเรียน บาทหลวง เดลฟิโน เกรสปี (ปัจจุบันล่วงลับแล้ว) มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระแม่ฟาติมา เป็นผู้แทนเจ้าของโรงเรียน  บาทหลวงสมบูรณ์  แสงประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการ ครูบุญล้อม หมั้นทรัพย์ เป็นครูใหญ่  ปีนี้ได้เปลี่ยนใช้หลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2503 และสร้างสนามแบตมินตัน สนามตะกร้อ พื้นคอนกรีต ที่หน้าเสาธงอย่างละ 1 สนาม
 • ปี พ.ศ. 2505 ทำการปรับปรุงอาคารหลังที่ 3 ต่อเติมเป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อเป็นบ้านพักนักบวช ที่มาอยู่บริหารโรงเรียนและวัด สร้างเวทีละคร ขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงต่างๆ ของนักเรียน
 • ปี พ.ศ. 2506 ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 อยู่ทางทิศเหนือ ของหลังที่ 2 ติดกันเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว พื้นคอนกรีต กว้าง 11 เมตร ยาว 15 เมตร
 • ปี พ.ศ. 2507 บาทหลวงมนัส จวบสมัย (ปัจจุบันเป็นพระสังฆราช แห่งสังฆมนฑลราชบุรี) มารับตำแหน่งผู้จัดการแทนบาทหลวงสมบูรณ์ แสงประสิทธ์ ซึ่งย้ายไปประจำที่อื่น
 • ปี พ.ศ. 2509 ซิสเตอร์สุวนี ศรีขจรลาภ มารับตำแหน่ง ผุ้จัดการแทน บาทหลวงมนัส จวบสมัย ซึ่งย้ายไปประจำการที่อื่น วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ได้รับการปรับสนามบาสเก็ตบอลพื้นดิน เป็นสนามคอนกรีต และสร้างแท็งก์น้ำขนาดใหญ่พิเศษ 2 แท็งก์ หลังอาคารหลังที่ 1
 • ปี พ.ศ. 2510 บาทหลวงอันเดร อาเนลลี มารับตำแหน่งผู้แทนเจ้าของโรงเรียนแทนบาทหลวงยอแซฟ วิตาลี ปีนี้ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 6 อยู่ทางทิศใต้ของอาคารเรียนหลังที่ 6 อยู่ทางทิศใต้ของอาคารหลังที่ 1 เป็นตึก 3 ชั้น กว้าง 10 เมตร ยาว 42 เมตร มี 15 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียนของเด็กประถมต้น และสร้างสนามวอลเล่ย์บอล, ห่วงยางอย่างละ 1 สนาม สร้างโรงอาหาร และสถานที่ จำหน่ายอาหารแห่งใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของอาคารหลังที่ 1
 • ปี พ.ศ. 2512 บาทหลวงอันเดร มาการิโอ มารับตำแหน่งผู้แทนเจ้าของโรงเรียนแทนบาทหลวงอันเดร อาเนลลี ปีนี้ไดรับอนุญาตให้รับนักเรียนชาย-หญิง รวมตั้งแต่ ป. 1 – ม.ศ. 3 สร้างแท็งก์น้ำอาคารหลังที่ 6 อีก 2 แท็งก์
 • ปี พ.ศ. 2513 ซิตเตอร์ปรีดา ระงับพิศม์ มารับตำแหน่งผู้จักการแทน ซิลเตอร์สุวนี ศรีขจรลาภ
 • ปี พ.ศ. 2514 บาทหลวงอันเดร มาการิโอ โดย ครูชาญ จิตอุทัศน์ รับตำแหน่งผู้จัดการ แทน ซิตเตอร์ปรีดา ระงับพิศม์ สร้างสนามฟุตบอลเพื่อเด็กเล็ก 1 สนาม อยู่อาคารหลังที่ 1
 • ปี พ.ศ. 2515 ซิตเตอร์ประไพ สุขะกุล มารับตำแหน่งครูใหญ่ แทนครูบุญล้อมหมั้นทรัพย์ ปีนี้ได้มีการรื้อถอนอาคารหลังที่ 4 และสร้างอาคารเรยีนหลังที่ 7 อยู่ทางทิศเหนือของอาคารหลังที่ 1 ขนานกับถนนและมัธยมศึกษาตอนต้น และทำการปรับปรุงหลังคา อาคารหลังที่ 1
 • ปี พ.ศ. 2516 ซิตเตอร์ประไพ สุขะกุล รับตำแหน่งผู้จัดการแทน ครูชาญ จิตอุทัศน์ ปีนี้ได้ทำการย้ายพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดจากอาคารหลังที่ 3 มาอยู่อาคารหลังที่ 1
 • ปี พ.ศ. 2519 ครูยง อิงคามระธร รับตำแหน่งครูใหญ่ แทน บาทหลวง อนันต์ จิตเสรีวงศ์  ซึ่งย้ายไปประจำที่อื่น ปีนี้ได้ทีการสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าต่อกับรั้วไม้ และประตูทางเข้าโรงเรียน โดยได้รับการร่วมมือจากผู้ใจบุญช่วยกันบริจาก
 • ปี พ.ศ. 2520 สร้างถนนทางเข้าโรงเรียนเป็นคอนกรีต ต่อเติมโรงอาหาร ไปจรด อาคารหลังที่ 6
 • ปี พ.ศ. 2521 ครูอมร ธีรานุวรรตน์ เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่ แทน ครูยง อิงคามระธร ปีนี้เปลี่ยนใช้หลักสูตรใหม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2521 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1) มีการสร้างสนามบาสเก็ตบอลคอนกรีตมาตรฐาน หน้าอาคารหลังทื่ 6 เทพื้นหน้าอาคารเป็นคอนกรีตทั้งหมด
 • ปี พ.ศ. 2523 บาทหลวงปราโมทย์  รุจิเกียรติกำจร ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้จัดการ บาทหลวงสมชาย กิจนิชี เป็นผู้แทนผู้รับอนุญาต และครูสมร ยนปลัดยศ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2524 บาทหลวง แฟรงค์ เดโลเรนซี มารับตำแหน่งผู้แทนเจาของโรงเรียนแทนบาทหลวงวีระ เจนผาสุก ขออนุญาตเปิดทำการสอนระดับอนุบาลได้รับใบอนุญาตเลขที่ 23/2524 พร้อมกันนี้ได้สร้างอาคารเรียนอนุบาลั้นเดียวในจำนวน 4 ห้อง พร้อมห้องเอนกประสงค์อนุบาลสำหรับทำกิจกรรมของอนุบาล   ปี พ.ศ. 2529 ซิตเตอร์อุรษา ทองอำไพ ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต และแต่งตั้ง ซิตเตอร์อุไร ทัพศาสตร์ เป็นผู้จัดการ
 • ปี พ.ศ. 2531 ซิตเตอร์อารี ม่วงโมรี รับตำแหน่งผู้จัดการ แทน ซิตเตอร์อุไร ทัพศาสตร์ ครูอมร ธีรานุวรรตน์ เป็นครูใหญ่ ปีนี้บาทหลวงไรมุนโด การ์เซีย ได้ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนปฏิบัติการไฟฟ้า และห้องเรียน ปี พ.ศ2532 สร้างอาคารเรียนอนุบาลเพิ่มเติม อีก 6 ห้อง เปิดสอนอนุบาล 2-3 ทำพิธีเปิดและเสกอาคารเรียน ปี พ.ศ. 2533 สร้างหอประชุมขนาดใหญ่ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเอนกประสงค์
 • ปี พ.ศ. 2534 ซิตเตอร์อุไร ทัพศาสตร์ กลับมารับตำแหน่งผู้จัดการอีกครั้ง และดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนผู้รับใบอนุญาต ปีนี้มีการจัดงาน พบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฉลองครบรอบ 40 ปี  ปี พ.ศ. บาทหลวงพิรัตน์ ดำรงศักดิ์ มารับตำแหน่งผู้จัดการ ปีนี้นับเป็นเกียรติประวัติ ของโรงเรียนอย่างยิ่งได้รับโล่รางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่นปี 35” จาก พันเอก ดร. ชินวุธ สุนทรสีมะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2535  ปี พ.ศ. ซิตเตอร์นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์ รับตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เปิดสอนคอมพิวเตอร์ เป็นแห่งแรกในอำเภอทับสะแก มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประกอบการเรียนการสอน 30 เครื่อง จัดซื้อเครื่องเสียงชุดใหญ่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และจัดซื้อเครื่องดนตรีวงคอมโบครบวง มาแทนเครื่องเก่า ซึ่งชำรุด
 • ปี พ.ศ. 2537 บาทหลวงพิรัตน์ ดำรงศักดิ์ รับตำแหน่งครูใหญ่ แทน ครูอมร ธีรานุวรรตน์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2538 ซื้อรถโรงเรียนเพิ่ม 1คัน เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทาง มาเรียนของนักเรียนที่อยู่ห่างไกล
 • ปี พ.ศ. 2539-2541 บาทหลวงนพพร ยอแซฟ รับตำแหน่งผู้จัดการ  แทน บาทหลวงพิรัตน์ ดำรงศักดิ์ เทพื้นคอนกรีตทั่วโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น  ปรับปรุงระบบภายในห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบ LAN จำนวน  55 เครื่อง  และต่อเติมอาคาร 3ชั้น ด้านหลังของอาคารมัธยมเดิม เพื่อขยายห้องสมุดให้มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรียน พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งเครื่องติดอากาศในห้องสมุดเพื่อใช้เป็นที่ประชุม สร้างห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่ 2และขยายเครื่องเดิมที่มีอยู่ 30 เครื่องเข้ามา ได้จัดสร้างห้องดนตรี สำหรับวงโยธวาทิตของโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เก็บเครื่องและฝึกซ้อมพร้อมกันนี้ได้มีการจัดซื้อเครื่องดนตรี สำหรับวงโยธวาทิตเพิ่มจำนวน 42 ชิ้น จากประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางดนตรี ให้กับนักเรียน โดยได้รับ การสนับสนุนจาก บาทหลวงไรมุนโด การ์เซียและในปี 2540 นี้เอง โรงเรียนอรุณวิทยาได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ โดยส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วมประกวดชิงถ้วยพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ปรากฏว่าได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ยังความปลาบปลื้มใจมาแก่คณะครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครอง และหมู่บ้าน
 • ปี พ.ศ. 2542 บราเดอร์ภูวนัส กิจสวัสดิ์ รับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ แทนบาทหลวงนพพร ยอแซฟ ทำการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โดยการทำการซื้อเครื่องใหม่ จัดให้นักเรียนระดับอนุบาลได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์กับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย โรงเรียนขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ประเภทสามัญจำนวน 3 ลำดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ปีการศึกษา 2543 ได้จัดให้มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน และปีนี้โรงเรียนได้รับการประกาศรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดระยะเวลา ปีการศึกษา 2542 –2546 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7/2543 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 โรงเรียนได้ขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน และวันที่ 13ธันวาคม 2543 โรงเรียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการเขตการศึกษา 5 และวันที่ 6 สิงหาคม 2544 บราเดอร์ภูวนัส กิจสวัสดิ์ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2543 จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มทางทิศใต้ จำนวน 6 ไร่
 • ปีการศึกษา 2544 บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ เข้ามารับตำแหน่งผู้ทำการแทนผูรับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่ และในปีนี้มีการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน อาคาร สถานที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ที่ล้างหน้า ปลูกต้นไม้ ทำให้บรรยากาศร่มรื่นยิ่งขึ้น
 • ปีการศึกษา 2545 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมกับทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริเวณโรงเรียนให้เป็นสัดส่วนสวยงามขึ้น พร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องดนตรีใหม่จากประเทศสิงคโปร์สำหรับวงโยธวาทิต เพื่อเป็นการฉลองโรงเรียนครบรอบ 50 ปี
 • ปีการศึกษา 2547 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (แผนกสองภาษา/English Program) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่  1
 • ปีการศึกษา 2548 เปิดการสอนภาษาจีนทุกระดับชั้น และเริ่มก่อสร้างอาคารอนุบาลใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 6 หลัง
 • ปีการศึกษา 2550 รับการประเมินภายนอกรอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมิน  ระดับดี
 • ปีการศึกษา 2551 พิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 โดยพระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดรุณศีล
 • ปีการศึกษา 2553 ก่อสร้างอาคารโยเซฟ เพื่อเป็นอาคารเรียนทันสมัยครบวงจร สำหรับระดับมัธยมปลาย สูง ๔ ชั้น
 • ปีการศึกษา 2555 พิธีเปิดอาคารโยเซฟ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดรุณศีล และดำเนินการให้มีห้องศึกษาอาเซียน ห้องศูนย์ส่งเสริมการเรียน ICT ห้องหมอภาษา ห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องภาษาอาเซียน ณ อาคารไมเกิ้ลและปรับปรุงป้ายนิเทศ ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
 • ปีการศึกษา 2556-2557 โรงเรียนอรุณวิทยา โอนเข้าสังกัดมูลนิธิคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อย่างสมบูรณ์ โดยเปลี่ยนระบบโครงสร้างการบริหาร/ขอบข่ายภาระงาน และคณะผู้บริหารโรงเรียน จากเดิม บริหารงานโดยนักบวชคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย มาเป็นบริหารงานโดยพระสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ดังนี้ (1) ผู้อำนวยการโรงเรียน บาทหลวงไพฑูรย์ ยันงาม (2) ผู้จัดการโรงเรียน บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง (3) กรรมการที่ปรึกษา บาทหลวงพิรัตน์ ดำรงศักดิ์
 • ปีการศึกษา 2558-2560 โรงเรียนอรุณวิทยา สังกัดมูลนิธิคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คงระบบโครงสร้างการบริหาร/ขอบข่ายภาระงานเดิม และปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารโรงเรียนตามวาระ ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน (1)บาทหลวง ดร.นที  ธีรานุวรรตน์  (2) ผู้จัดการโรงเรียน บาทหลวงดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ (3) ที่ปรึกษา บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง
 • ปีการศึกษา 25561-2562 โรงเรียนอรุณวิทยา สังกัดมูลนิธิคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี คงระบบโครงสร้างการบริหาร/ขอบข่ายภาระงานเดิม และปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนใหม่ ดังนี้
  (1) ผู้อำนวยการโรงเรียน บาทหลวง ดร.นที  ธีรานุวรรตน์
  (2) ผู้จัดการโรงเรียน บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี
  (3) ที่ปรึกษา บาทหลวงอรรคเดช ทับปิง
 • ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอรุณวิทยา  ปรับระบบโครงสร้างการบริหาร/ขอบข่ายภาระงานเดิม และปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ปรึกษาคนใหม่ ดังนี้
  (1) ผู้อำนวยการโรงเรียน บาทหลวง ดร.นที  ธีรานุวรรตน์
  (2) ผู้จัดการโรงเรียน บาทหลวงดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์
  (3) ที่ปรึกษา บาทหลวงอภิรักษ์ ทับปิง
 • ปีการศึกษา 2563 – ปัจจุบัน โรงเรียนอรุณวิทยา  ปรับระบบโครงสร้างการบริหาร/ขอบข่ายภาระงานเดิม และปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะผู้บริหาร ดังนี้
  (1) ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเพชรสุภัค กิจสกุล
  (2) ผู้จัดการโรงเรียน บาทหลวงอมรกิจ พรหมภักดี
  (3) ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงอภิรักษ์ ทับปิง
  ได้มีการปรับปรุงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนให้นำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนของบุคลากรครูและนักเรียน

โรงเรียนอรุณวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต และคณะเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอรุณวิทยา ขึ้น  โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมื่อปี  2495  และเปิดทำการสอน  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  เพียง 3 ระดับชั้น   คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีนักเรียน 92 คน  ครู 4 คน รวมครูใหญ่  ซึ่งบาทหลวงไกรศรี ทัพศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์  ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 1/2496 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 การจัดการศึกษาของโรงเรียนอรุณวิทยาได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นตามลำดับและมีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารไปตามวาระจนถึงปัจจุบันดังนี้