ระดับการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนอรุณวิทยา เปิดดำเนินการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 23/2425 ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนและตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กในช่วงวัย 3-5 ปี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี ดังนี้

  • จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการทุกรายวิชา ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นเสรีและกิจกรรมเกมการศึกษา
  • สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 สาระ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
  • ดำเนินการประเมินผลพัฒนาการของเด็กโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและสังคม
  • ทางด้านร่างกาย โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเสริมหลักสูตรจักรยานและฮูล่าฮูป เป็นพิเศษ
  • ทางด้านสติปัญญา โรงเรียนมีการเสริมทักษะการฟัง ทักษะการพูดสนทนาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากครูเจ้าของภาษาในชั่วโมงเรียนและหน้าเสาธงก่อนเข้าชั้นเรียน ทักษะการใช้เทคโนโลยี คือ จัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 และมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยส่งเสริมให้มีการจัดมุมอาเซียนขึ้นในทุกห้องเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาประจำประเทศอาเซียนอย่างง่ายๆ เช่น การกล่าวคำทักทาย สวัสดี ขอบคุณ เป็นต้น
  • ทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม โรงเรียนได้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตลอดปีการศึกษา เช่น แข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน แข่งขันทักษะวิชาการ ทัศนศึกษา เล่านิทานและเล่นเกม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพสัญจร แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี อนุบาลหรรษา หนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมสานฝัน-ปันรัก กิจกรรมตามประเพณีสำคัญได้แก่ วันไหว้ครู ถวายเทียนพรรษา วันลอยกระทง วันแม่ วันพ่อ วันคริสต์มาส วันปีใหม่และวันเด็ก เป็นต้น

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของการใช้แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เช่น การทำข้าวหลาม ถ่านกะลาอัดแท่ง เต้าหู้นมสด น้ำตาลมะพร้าว ขนมครก สาคูและกล้วยทอด วุ้นมะพร้าว วุ้นกะทิสด กล้วยตาก ขนมซ่าหริ่ม การเลี้ยงโคนม และการรีดนมเป็นต้น