ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1- มัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนอรุณวิทยายึดหลักสูตร พุทธศักราช 2553  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  กิจกรรมการเรียนการสอน  การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้  การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพในแต่ละรายวิชา  ในแต่ละระดับชั้น  โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพตามพันธกิจของโรงเรียนที่กำหนดไว้  คือ

  • ส่งเสริมกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  • ส่งเสริมพัฒนาทักษะให้นักเรียนรอบรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ
  • ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ
  • ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข
  • ส่งเสริมการรู้ รักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ   ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและ การใช้เทคโนโลยี

ทั้งนี้โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้

  • ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 60  ขึ้นไป
  • ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 60  ขึ้นไป

นอกจากรายวิชาพื้นฐาน  8  กลุ่มสาระแล้ว  โรงเรียนได้กำหนดรายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละระดับเป็นต้น  อังกฤษเพิ่มเติม คณิตเพิ่มเติม  และคอมพิวเตอร์  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้กำหนดให้มีกิจกรรมแนะแนว  ลูกเสือ – เนตรนารี  ชุมนุม  ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  BACKWARD DISIGN  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอาศัยกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เช่น  กระบวนการอ่าน  การฟัง  การเรียนทางภาษา  การแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์  การสร้างทักษะการปฏิบัติ  การคิดสร้างสรรค์  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  การทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  การเชื่อมโยง  การสร้างค่านิยม  การสร้างความตระหนัก  การตัดสินใจ  เป็นต้น  ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ได้แก่   ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ  ห้องศึกษาอาเซียน  ห้องหมอภาษา  ห้องดนตรี-นาฎศิลป์  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ICT  ห้องจริยธรรม โบสถ์วัดแม่พระฟาติมา  ป้ายนิเทศ  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ได้แก่  วัดวิบูลย์ธรรมาวาส  วัดประชาสนธิ  โรงพยาบาลทับสะแก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหินเทิน  ศูนย์ธุดงคสถานอ่าวน้อย  วัดทางสาย  วัดธรรมรังสี  วัดเขาตะเกียบ  อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง  อุทยานแห่งชาติหาดวนกร  อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด  วนอุทยานปราณบุรี  ด่านสิงขร  กองบิน ๕   อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนดอนบอสโก  ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี  ตลาดน้ำสามพันนาม  ตลาดน้ำหัวหิน  วัดห้วยมงคล  เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  อพวช.   ฟาร์มจระเข้  พระที่นั่งวิมานเมฆ  ศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์   บ้านศานติธรรม จ.นครปฐม  พระราชวังสนามจันทร์  ซาฟารีเวิลด์  ดรีมเวิลด์  เป็นต้น  และขอความร่วมมือจากวิทยากรชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  เช่น  การทำขนมไข่หงส์  วุ้นมะพร้าวอ่อน  ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว  ข้าวหลาม  เต้าหู้นมสด  ลูกชุบผลไม้  ร้อยมาลัยจากแป้งหอม  ปาท่องโก๋  ข้าวเกรียบปากหม้อ  ดนตรีไทย  งานหัตถกรรมต่างๆ  ได้แก่  ร้อยพวงกุญแจลูกปัด  ปักเลื่อมลูกปัดบนผ้า  การถักสร้อยข้อมือ  ตุ๊กตาจากถุงน่อง  การเพ้นท์กระเป๋าผ้า  เป็นต้น