วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

                      ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอรุณวิทยาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล มีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ

  • พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

  • พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

  • ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  • มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสมวัย

  • พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

  • จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

  • พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง