กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วยกลุ่มงานต่อไปนี้

 • คณะกรรมการนโยบายและวางแผน
 • กลุ่มงานสัมพันธ์กับชุมชน
 • กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
 • กลุ่มงานส่งเสริมระเบียบวินัย
 • กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • กลุ่มงานมาตรการส่งเสริม

โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

 • โครงการปัจฉิมนิเทศ
 • โครงการ “เด็กดี ศรีอรุณ”
 • โครงการบำเพ็ญประโยชน์
 • โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • โครงการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน
 • โครงการ “ห้องเรียนอุ่นใจ”