กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล

กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล ประกอบด้วยกลุ่มงานต่อไปนี้

 • คณะกรรมการนโยบายและวางแผน
 • กลุ่มงานส่งเสริมวันสำคัญ
 • กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 • กลุ่มงานงานอภิบาลภายใน
 • กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษา

โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

 • โคลงการอภิบาลภายในโรงเรียน
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 • โครงการ “1 ห้องเรียน 1 ความดี”
 • โครงการกิจกรรมวันสำคัญ
 • โครงการศาสนสัมพันธ์
 • โครงการรักษ์ประจวบฯ
 • โครงการสืบสานวิถีไทย