ตราประจำโรงเรียน

 

  • โล่ หมายถึง คุณธรรมและความรู้เป็นเครื่องป้องกันภัย
  • กางเขน หมายถึง ศาสนา ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นหลักในการอบรม
  • รูปห่วง 4 ห่วง หมายถึง ความสามัคคีภายในระบบของเรา
  • หนังสือและดาบ หมายถึง ความรู้ที่เปรียบเหมือนอาวุธ
  • เทียนที่จุดอยู่ หมายถึง คุณธรรมที่ส่องสว่าง
  • สีเหลือง-แดง หมายถึง สีประจำโรงเรียน
  • แสงดวงอาทิตย์ หมายถึง รัศมีของโรงเรียนที่ประดุจแสงสว่างในชุมชนและสังคม