กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มงานต่อไปนี้

 • คณะกรรมการนโยบายและวางแผน
 • กลุ่มงานธุรการ
 • กลุ่มงานงบประมาณการเงินและบัญชี
 • กลุ่มงานสวัสดิการบุคคล
 • กลุ่มงานพัสดุครุภัณฑ์
 • กลุ่มงานอาคารสถานที่
 • กลุ่มงานสุขอนามัย
 • กลุ่มงานบริการ

โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

 • โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา
 • โครงการพัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการให้บริการ