กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ

กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ ประกอบด้วยกลุ่มงานต่อไปนี้

  • คณะกรรมการนโยบายและวางแผน
  • กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษคณิต-วิทย์
  • กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์
  • กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษกีฬา/นันทนาการ
  • กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาต่างประเทศ

โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา/นันทนาการ
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์
  • โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ