ปรัชญาของโรงเรียน

“ความรู้ คู่ คุณธรรม นำสังคม”

ความรู้ หมายถึง พัฒนาบุคคลให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ ในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์

คุณธรรม หมายถึง ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณธรรมดังนี้

  • มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที และมีเมตตากรุณา
  • มีระเบียบวินัย สามัคคี และเป็นผู้มีมารยาท
  • มีความขยันหมั่นเพียร ความประหยัด และเสียสละเพื่อส่วนรวม
  • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นำสังคม หมายถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น มุ่งเน้นให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าตามเหมาะสม