กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วยกลุ่มงานต่อไปนี้

  • คณะกรรมการนโยบายและวางแผน
  • กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
  • กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
  • กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
  • กลุ่มงานบำรุงขวัญกำลังใจ
  • กลุ่มงานวินัยและรักษาวินัย

โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

  • โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • โครงการ “ครูดี ศรีอรุณ”