อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์

“รัก รับใช้ เมตตา ซื่อตรง/ซื่อสัตย์”

      

เอกลักษณ์

               “จัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบคาทอลิก