เกียรติคุณและความดีเด่นของโรงเรียน

ปี 2535

 • รางวัล “สถาบันการศึกษาดีเด่น ปี 35”  จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปี 2537

 • ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีระดับประถมฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปี 2540

 • รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียนแห่งประเทศไทยชิงถ้วย พระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระดับประถมศึกษา ครั้งที่  2

ปี 2541

 • รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม การประกวดพวงมาลัย เนื่องในวันปิยะมหาราช
 • รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชาย  ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษษ
 • รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล เข้าพรรษา โรงเรียนห้วยยาง มิตรภาพที่ 35
 • รางวัลชนะเลิศฟุตบอล กีฬานักเรียนอำเภอทับสะแก
 • รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ชาย-หญิง กีฬานักเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2542

 • รางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาว
 • กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี 2542-2546
 • ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการสรรหาและส่งสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดของจังหวัด การแข่งขันวิชาสามัญโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 5
 • รางวัลชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย-หญิง รุ่นไม่เกิน 12 ปี กีฬานักเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี 2543

 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.5-6
 • ชนะเลิศโครงการวิทยาศาสตร์ เรื่องการสำรวจพันธุ์ไม้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ หว้ากอ
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การประกวดการพูด”เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
 • รางวัลเกียรติบัตร”ห้องสมุดดีเด่น ขนาดกลาง” เขตการศึกษา 5

ปี 2544

 • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ระดับประถมฯ ครั้งที่ 6
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดเทียนพรรษา เขต อำเภอทับสะแก
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดพวงมาลัย เนื่องในวันปิยะมหาราช

ปี 2545

 • รางวัลวุฒิบัตรครูแกนนำจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ  การประกวดเทียนพรรษา ประเภทสถานศึกษา อำเภอทับสะแก
 • รางวัลชนะเลิศฟุตบอล อายุ 12 ปี กีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รางวัลชนะเลิศฟุตบอล อายุ 15 ปี กีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รางวัลชนะเลิศวอลเล่ย์บอลชาย อายุ 15 ปี กีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รางวัลรองชนะเลิศวอลเล่ย์บอลชาย อายุ 12 ปี กีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รางวัลชนะเลิศบาสเก็ตบอลชาย อายุ 15 ปี กีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง อายุ 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี(เดี่ยว/คู่) กีฬานักเรียนประจวบคีรีขันธ์
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันกีฬาในเครือสังฆมณฑลฯ ภาคใต้
 • รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 7
 • นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 รับทุนการศึกษาในการสอบคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาบุตร สมาชิกคุรุสภา ประจำปี 2546
 • วงโยธวาทิตอรุณวิทยาได้รับเชิญให้ไปแสดงที่ประเทศฟิลิปปินส์โอกาสฉลอง 50 ปี ซาเลเซียน ระหว่าง  ระหว่างวันที่ 14- 21 มกราคม 2546

ปี 2552

 • รับมอบเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงโรงเรียนที่มีพัฒนาการและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • นายบรรพต  พงษ์สระพัง  ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นและนักพูดยอดเยี่ยม  ปี  2552  ค่ายยุววาทศิลป์สัมพันธ์ครั้งที่  18   ณ วัดพระศรีอารย์  จ.ราชบุรี
 • ชมรมเทควันโดโรงเรียนอรุณวิทยา  ฝึกสอนโดย  อาจารย์พรหมพิริยะ  วงศ์ธรรมธัช  ตำแหน่ง  เทควันโด    สายดำ ดั้ง 4 และเป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติขั้นสูงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันระดับชาติหลายรายการและผ่านการอบรมเทควันโดประเภทต่อสู้กับโค้ชแชมป์ชาวเกาหลี  ปี  2009

ปี 2553

 • คณะครูและนักเรียนจีน  จากเมืองคุนหมิง  มณฑลยูนนาน  เดินทางมาทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอรุณวิทยาตามแนวทางของโรงเรียนพันธสัญญา โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยคุณหมิง  มณฑลยูนนาน  ประเทศจีน  สถานศึกษาเครือข่ายต้นแบบ  เดินทางมามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและเยี่ยมเยียนการบริหารจัดการศูนย์ภาษาจีนของโรงเรียน
 • นักกีฬาชมรมเทควันโดเข้ารอบชิงชนะเลิศอันดับ  2  ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง  ผู้ฝึกสอนเข้ารับการอบรมและสอบผ่านผู้สอนระดับโลก  ณ  ประเทศเกาหลีใต้  ทีมจูเนียร์  ได้รับ  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน  7  เหรียญทองแดง  ในการแข่งขัน  ซองกิยองคัพ  ครั้งที่  8  จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า  1,500  คน
 • นักดนตรีโรงเรียนอรุณวิทยา  รับรางวัลชนะเลิศการประกวด แข่งขันวงดนตรีสตริง  จากชมรมส่งเสริมสินค้าไทย  จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • นางสาวสุพิชฌาย์  โต๊ะฉิม  รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ระดับจังหวัด  เรื่อง “ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต”  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ายหญิง  จากสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
 • นายชานนท์  บุตรพุ่ม  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน  เป็นตัวแทนเยาวชน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  รับเข็มและเกียรติบัตร  “เยาวชนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน”  จาก  นายอิสสระ  สมชัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต และเป็นคณะทำงาน  โครงการ “Miracle Of Life”  ซึ่งเป็นโครงการในทูลกระหม่อมฯ
 • เด็กหญิงสุธิมา  พ่วงสำราญ  รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  ระดับประถมศึกษา  ในการแข่งขัน ประกวดเรียงความ  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ  จาก  นายธีระ  วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดโดย  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง  กรมประมง  จ. ชุมพร

ปี 2554

 • รับรางวัลชนะเลิศ การดำเนินงานโครงการ To Be Number One ดีเด่นในสถานศึกษา ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  และรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนของจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตห้องทรงงานวิทยากรสอนน้องและการจัดนิทรรศการเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
 • นักเรียนสมาชิก To Be Number One  จำนวน  14  คน  จัดรายการ To Be Number One  Variety  ร่วมกับทูลกระหม่อมฯ  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง  11  กรมประชาสัมพันธ์
 • อาราธนานิมนต์พระอาจารย์มหาสมปอง  ตาลปุตโต  มาแสดงสารธรรมเพื่อชีวิต  แนะนำข้อคิด  ข้อปฏิบัติ  สอดแทรกหลักธรรม  แก่นักเรียน  คณะครูและผู้ปกครอง
 • ครูพิชญา  ปันแสง , ครูอรุณศรี  ไทยเอื้อ และครูวรรณา  จูสวย  ได้รับเลือกเป็นครูสอนดี  ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยนายวีระ  ศรีวัฒนะตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • นักกีฬาชมรมเทควันโดเป็นตัวแทนเยาวชนภาค  2  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่  27  จ.อุตรดิตถ์
 • นายบรรพต พงษ์สระพัง ได้รับเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ  เก่งและดี  To Be Number One  ปี  2555 ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก  เข้าประกวด “เยาวชนต้นแบบ  เก่งและดี To Be Number One Idol  ”  รุ่นที่  2    ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี  2555
 • นักกีฬาเซปักตะกร้อชายและนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  รุ่นเยาวชน  ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  28  จ.สิงห์บุรี  ในปี  2555
 • นายอธิป  เพชรวิภูษิต  นักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันยิงปืนคะแนนรวมสูงสุด  จาก  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่   5  จ.เพชรบุรี
 • นายเจษฎา  สุวรรณรัตน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำดีเด่น  จาก  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่   5  จ.เพชรบุรี
 • นายฐิติวัสส์  จันทร์มากและนางสาวรักชริน  ไพบูลย์อัตถกิจ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  จากการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์  และรองชนะเลิศอันดับ  3  กีฬานักเรียน  นักศึกษา  ปี  2555
 • เด็กหญิงศุภนิมิต  ลิ่มไพบูลย์  นักเรียนแผนกสองภาษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  งานเปิดโลกวิชาการสานฝันสู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลอันดับ  5  ของประเทศไทย

ปี 2555

 • ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ  ในการจัดพิธีไหว้ครู  พิธีเปิดการฝึกและประดับเลขชั้นการฝึก  แก่ นักศึกษาวิชาทหาร ของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่  15  จ.เพชรบุรี  โดย  พลตรีเยาวดนัย  ภู่เจริญยศ  เป็นประธานในพิธี
 • ครูพิชญา  ปันแสง , ครูปัณฑ์ธรรศ  ปันแสง  และครูสุกัญญา  ทองคำ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕   จาก  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 • ครูวิรินทร์ยา   อินทร์แย้ม ได้รับมอบเกียรติบัตรครูคำสอนแบบอย่าง  ระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ในงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่  4  โอกาสฉลองวันครูคำสอนไทย
 • นางสาวปณิตา  วงศ์เรือง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์  ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  84  พรรษา  ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับประเทศ
 • นางสาวศุภนิมิต  ลิ่มไพบูลย์  รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • นายจาวีร์  พันธุ์เมธาฤทธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักกีฬาทีมชาติไทย ของ สมาคมยูยิตสู  แห่งประเทศไทย ได้รับเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ เอเซีย ยูยิตสู แชมเปี้ยนชิพ 2012  ระหว่างวันที่  6-11  ธันวาคม  2555  ณ เมืองจากาตาร์  ประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2556

 • โรงเรียนอรุณวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัยและประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
 • เป็นตัวแทนนักเรียนกีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุ 17 ปี ชาย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 35 เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต 7  ณ จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 12-25 พฤศจิกายน 2556
 • นักเรียนนักกีฬาเทควันโดอรุณวิทยา เป็นตัวแทนภาค เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “ศรีสะเกษเกมส์”  และเหรียญทองแดงรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง รุ่นยุวชน
 • นักกีฬาเทควันโดอรุณวิทยา เป็นตัวแทนภาค เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30  “สุพรรณบุรีเกมส์” และเหรียญทองแดงรายการชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง รุ่นประชาชนทั่วไป และ ประเภทพุมเซ่เดี่ยวหญิง รุ่นเยาวชน
 • ชนะเลิศระดับเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทย,จีน,อังกฤษ หัวข้อเรื่อง “พลังเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)    เขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556
 • ชนะเลิศการสอบแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ได้แก่ ด.ญ.ณิชกานต์ วชิรกิจโกศล ป.3 , ด.ช.สารัช สารพัฒน์ ป.5 , ด.ญ.ยุวดี อมรปิยะกฤษณ์ ม.3
 • ชนะเลิศวาดภาพระบายสี หัวข้อ “สังคมไทยร่วมต้านภัยยาเสพติด”  ณ โรงพยาบาลทับสะแก วันที่ 27มิถุนายน 2556 ด.ช.ณัฐดนัย  ศรีหอม  ม.2/4
 • ชนะเลิศประกวดโปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อุยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ด.ช.ณัฐดนัย  ศรีหอม  ม.2/4
 • ชนะเลิศวาดภาพระบายสี เรื่อง “การออมเพื่ออนาคต” ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐดนัย  ศรีหอม  ม.2/4     ระดับประถมศึกษาตอนต้น ด.ญ.อิศราวรรณ สมสร้าง  ป.1/1    จัดโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ  วันที่ 21 กันยายน 2556
 • รางวัลเหรียญทอง ตัวแทนจังหวัด เข้าแข่งขันระดับภาคมหกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63”  วันที่  24-26 ธันวาคม 2556  ณ จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ
  – การอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ (ภาษาไทย)  ระดับ ป.1-3 ด.ช.นพรุจ สินสุขอุดมชัย
  – ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ   (ภาษาต่างประเทศ) ระดับ ม.1-3  ด.ญ.ฉัตรชวาณี  ลีลาวิโรจน์, ด.ญ.ธัญญวรรณ  ทรัพย์อุปภัมภ์
  – การแข่งขัน Multi Skills Competition   (ภาษาต่างประเทศ) ระดับ ม.1-3 ด.ญ.ยุวดี  อมรปิยะกฤษฐ์
  – การแข่งขัน Multi Skills Competition  (ภาษาต่างประเทศ)  ระดับ ม.4-6 นางสาวกุลณัฐ  จิระวงศ์-อร่าม
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  – ขับร้องเพลงสากล  ประเภทชาย (ศิลปะ) ระดับ ม.1-3 ด.ช.วรัญญู  สุขแสง
  – แสดงรำวงมาตรฐาน (ศิลปะ) ระดับ ม.1-3  .ด.ญ.กมนรัตน์  เอี่ยมสะอาด,ด.ญ.กมลวรรณ  อินทร์พุ่ม,ด.ญ.จันทนีย์  โหรชัยยะ,ด.ญ.จิราพร  ปัญจมาส,ด.ญ.นลินี  ว่องไวรุด,ด.ช.ภัทรชัย  เพชรน้อย,  ด.ช.สุทธิพงษ์  ห้าวสุด,ด.ช.สถาปัตย์  พุทธมี, ด.ช.กิตติศักดิ์  ศรีสุริยวงศ์ ,ด.ช.ทวีศักดิ์  แก้วจีน
  – การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ระดับ ม.4-6 นายกมณภู ไชยศิริ,  นางสาวชญานิษฐ์  อยู่สุข
  – การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ระดับ ม.4-6 นางสาวชัญญา นรารัตน์วันชัย, นายพฤทธิ์  เทพริน
 • ปี 2557

  1. เกียรติบัตร มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 8 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

  1. เกียรติบัตร ร่วมกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอทับสะแก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
  2. เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอทับสะแก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
  3. เกียรติบัตร รางวัลชมเชย การประกวดเทียนพรรษาประเภทสวยงาม โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอทับสะแก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557
  4. เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  5. วงโยธวาทิตโรงเรียนอรุณวิทยา บรรเลงเพลงมหาชัย และมหาฤกษ์ถวายพระเกียรติ การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  6. วงโยธวาทิตโรงเรียนอรุณวิทยา บรรเลงเพลงนำริ้วขบวนของอำเภอทับสะแก ในงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว ประจำปี 2558 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เทิดไท้องค์ราชัน ก้าวทันอาเซียน มหัศจรรย์ท่องเที่ยววิถีชีวิตทับสะแก” วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  7. เกียรติบัตร มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลำดับที่ 5 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

  • ผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหาร บาทหลวงไพฑูรย์ ยันงาม
  1. ประกาศนียบัตร เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นนความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 703 ADVANCE UNIT LEADER TRAINING COURSE (COMMISSIONERS COURSE) ประกาศนียบัตรเลขที่ 50100
  2. หนังสือสำคัญการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ ระดับผู้นำ (B.) และ มีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ทะเบียนเลขที่ 2300/2557
  3. วุฒิบัตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข้อสอบ(ITEM WRITING)” จัดโดย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด วิทยากร ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
  4. วุฒิบัตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย ฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาอบรม สังฆมณฑลสุราษฎร์-ธานี ร่วมกับ บริษัท Computer Software Consulting Limited
  5. คณะลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัด สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557
  • ผลงานดีเด่นประเภทครู
  1. ฝ่ายการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (T.C.) สำหรับบุคลากรครู ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 62 ท่าน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2557

  ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร  อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

   

  ลำดับ ชื่อ – สกุล ลำดับ ชื่อ – สกุล
  1 นายชูฤทธิ์ โชคลาภ 32 นางสาววรพร  หลักแหลม
  2 นายธนเดช  หุ่นยนต์ 33 นางพรรณี  จันทกลัด
  3 นางสุภมาส  ฤกษ์ชินบุตร 34 นางสาวคันธารัตน์  จีนจำรัส
  4 นางธวัลรัตน์  ใจบุญ 35 นางสาวกัญญาวีร์  พ่วงลาภ
  5 นางสาวเจียมรัตน์  เจียมดี 36 นางสาวปณิตา  สงสัย
  6 นางนิรมล  กลิ่นพราหมณ์ 37 นางสาวฐิติยาภรณ์  มิ่งแม้น
  7 นางสาววันเพ็ญ  จูสวย 38 นางนิภา  ผดุงผล
  8 นางนิราวดี  สุขะนันท์ 39 นายวีรพันธ์  พึ่งพรพระ
  9 นางวินท์นิศา  กิตติพันธุ์โสภณ 40 นางภัทรานิษฐ์  มณีแสงรัตน์
  10 นางปารณีย์  ศรีงาม 41 นางนัทธมน  แปลกสุริยกมล
  11 นางสาวสุกัญญา  ทองคำ 42 นางสาวสุมล  แดงกระจ่าง
  12 นางจิรสุดา  ทองเรือง 43 นางอมรรัตน์  เพชรน้อย
  13 นางสาวศศิวิมล  วงษ์มา 44 นางสาวเรวดี  เจียมดี
  14 นางสิริพร  ฉัตรบรรยงค์ 45 นายมนัส  องค์เชษฐ์
  15 นางสาวอรนุช  ศรีโตกลิ่น 46 นายนิวัฒน์  ถือศิล
  16 นายนรงค์ฤทธิ์  เกศวพิทักษ์ 47 นางสุภิญญา  ถือศิล
  17 นางวาทินี  ลิ้นทอง 48 นายมานิจ  คงชื่น
  18 นายสมชาติ  คำเทียน 49 นางสิริมา  พยัพตรี
  19 นายชัยยันต์  ช้างเผือก 50 นางสาวฐิติมา  พันฟัก
  20 นายสุรินทร์  เอี่ยมผึ้ง 51 นางชีวารัตน์  ยอดยิ่ง
  21 นางสาวสาริศา  อุดมโชคปิยะ 52 นางสาวรสริน  บัวดวง
  22 นางมาลิณี  ทองดอนพุ่ม 53 นางประเสริฐทรง  สองเมือง
  23 นางมยุรา  ศรีสดใส 54 นางสุจีระภรณ์  คำหอม
  24 นางสาวมะลิ  แหวกวารี 55 นางวินัย  สุวรรณโกวิท
  25 นางสาวบุณยาภรณ์  บุรมย์ 56 นางสาววรรณา  จูสวย
  26 นางสาวสุนันฑี  บัวเชื่อม 57 นางสาวนรีรัตน์  รีเรียบ
  27 นางสาวสุชาดา  จิตรบรรจง 58 นางสาวสุวิภา  จีบเจือ
  28 นางทิพย์วรรณ์  นาคหาญ 59 นายธนธิปัตย์  โชติเมืองปัก
  29 นางปรารถนา  ทองห่อ 60 นายกานต์  ชูตระกูลวงศ์
  30 นางสาวสุฤทัย  ฉัตรบรรยงค์ 61 นางสาวดุจดาว  มหาพรชัย
  31 นางสาวดวงใจ  นุชอิ่ม 62 นางสาวรักติยา  อินบำรุง
  1. เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา จาก  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  เข้ารับรางวัลในโอกาสจัดงาน “วันครู” ประจำปี 2557 วันที่ 16 มกราคม 2558  โดย อำเภอทับสะแก ณ หอประชุมโรงเรียนทับสะแกวิทยา
  1. นางอังคณา ธีรานุวรรตน์
  2. นายชาติชาย สมวงษ์
  3. นางสุภมาส ฤกษ์ชินบุตร
  4. นายสมศักดิ์ อาภรณ์รัตน์
  5. นางสายสุณี อาภรณ์รัตน์
  6. นางสาวมะลิ แหวกวารี
  7. นางสาวเรวดี เจียมดี
  8. นางน้ำผึ้ง ชูสม
  9. นางสาวสุนีย์ ทองบุญโท
  10. นางสาวอุดมรัตน์ สุริยะฉันทนานนท์
  11. นางจินตนา ศิริสุทธิ์
  12. นางสาวเจียมรัตน์ เจียมดี
  13. นางสาวดุจดาว มหาพรชัย
  14. นางสาวศรีนภา ยนปลัดยศ
  15. นางชีวารัตน์ ยอดยิ่ง
  16. นางสาวรสริน บัวดวง
  17. นางสุมล แดงกระจ่าง
  18. นางธนพร ขันทอง
  19. นายมานิจ คงชื่น
  20. นางธวัลรัตน์ ใจบุญ
  21. นางประเสริฐทรง สองเมือง
  1. รางวัล “ครูดี มีคุณธรรม” ผู้เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของเพื่อนครู ชุมชนและสังคม ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 6 ท่าน
  1. ครูสุชัย เสรีพรพงศ์
  2. ครูบุญสม ตันประเสริฐ
  3. ครูสุมิตรา ทนุผล
  4. ครูอรุณศรี ไทยเอื้อ
  5. ครูทิพวรรณ เต็งล่อไล้
  6. ครูสมศักดิ์ อาภรณ์รัตน์
  1. เกียรติคุณบัตร “ครูดี ศรีอรุณ” ประจำปี 2557

  4.1 ผู้ปฏิบัติงานครบ 30 ปี

  1. นายสุรสิทธิ์ จิตอุทัศน์
  2. นางสาวศรีนภา ยนปลัดยศ
  • ผู้ปฏิบัติงานครบ 20 ปี
  • นางอุบล ทองคำ
  • นางสาวเจียมรัตน์ เจียมดี
  • นางสาวเรวดี เจียมดี
  • นางสาววรรณา จูสวย
  • นางธนพร ขันทอง
  • นางสิริมา พยัพตรี

  • ผลงานดีเด่นประเภทนักเรียน
  1. นางสาวกุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 เป็นอันดับ 1 ของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิชา ภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. เด็กหญิงกษมา เปลาเล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 เต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
  3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุดพิมศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

  (รอบระดับประเทศ)

  1. โรงเรียนอรุณวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร) กลุ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย/วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จากการส่งรายการเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 42 รายการ สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ดังนี้
  • รางวัลระดับเหรียญทอง / อันดับชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนระดับภาค 4 รายการ คือ
  1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
  2. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
  3. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.6
  4. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
  • รางวัลระดับเหรียญทอง 11 รายการ
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน 10 รายการ
  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง 8 รายการ
  • เกียรติบัตรเข้าร่วม 9 รายการ

  นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง / อันดับชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนระดับภาค 4 รายการ นั้น จะเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี

  1. โรงเรียนอรุณวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จากการส่งรายการเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 14 รายการ สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน ดังนี้
  • รางวัลระดับเหรียญทอง / อันดับชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนระดับภาค 1 รายการ คือ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ( ด.ช.สารัช สารพัฒน์ แผนก EP)
  • รางวัลระดับเหรียญทอง 6 รายการ
  • รางวัลระดับเหรียญเงิน 4 รายการ
  • รางวัลระดับเหรียญทองแดง 2 รายการ
  • เกียรติบัตรเข้าร่วม 1 รายการ

  นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง / อันดับชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนระดับภาค 1 รายการ นั้น จะเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดเพชรบุรี

  1. การแข่งขันเทควันโด อบจ.พัทลุงแชมเปี้ยนชิพ ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนพัทลุง วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ส่งแข่งขัน 15 รายการ ได้รับรางวัล 10 รายการ ดังนี้ 4 เหรียญทอง/4 เหรียญเงิน/2 เหรียญทองแดง
  2. การแข่งขันกีฬาเทควันโดกีฬานักเรียน นักศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยส่งแข่งขัน 40 รายการ ได้รับรางวัล 39 รายการ ดังนี้ 14 เหรียญทอง/10 เหรียญเงิน 15/เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมพุมเซ่
  3. การแข่งขันSERI TAEKWONDO POOMSE CHAMPIONSHIP 2014 ณ โรงยิม 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  1. พุมเซ่เดี่ยว ส่งแข่งขัน 30 รายการ ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง/7 เหรียญเงิน/19 เหรียญทองแดง
  2. พุมเซ่คู่ผสม ส่งแข่งขัน 8 รายการ ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง
  3. พุมเซ่ทีมหญิง ส่งแข่งขัน 2 รายการ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง
  4. การแข่งขัน“กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 สระบุรีเกมส์” ระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสระบุรี ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง 3 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนภาค 2 เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบุรีเกมส์” เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
  5. เป็นตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการแข่งขัน“กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา
  6. นักกีฬาวอลเลย์บอล ควบคุมโดย ครูองอาจ อยู่บรรยงค์ ครูเรวดี สินสุขอุดมชัย ครูรสริน บัวดวง

  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2557  จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-20 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ สนามกีฬากลาง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลดังนี้

  1. รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  2. รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
  3. นักกีฬาฟุตบอล ควบคุมโดย ครูจำนงค์ ทองดอนพุ่ม และครูนิวัฒน์ ถือศีล

  นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน

  “น้ำทิพย์คัพ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ สนามดงไม้งาม FC

  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย ร้านอาหารน้ำทิพย์

  1. การแข่งขันการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอทับสะแก ประจำปี 2557

  โรงเรียนอรุณวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอทับสะแก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดโดย ชมรมครูอำเภอทับสะแก ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายการกีฬา ดังนี้

  กีฬานักเรียน

  1. เปตอง ควบคุมโดย ครูปณิตา สงสัย ได้รับรางวัลดังนี้

  – รางวัลชนะเลิศ                    ทีมชายรุ่นอายุ 18 ปี ทีมหญิงรุ่นอายุ 18 ปี คู่หญิงรุ่นอายุ 18 ปี

  – รองชนะเลิศอันดับ 1    คู่ชายรุ่นอายุ 12 ปี ทีมหญิงรุ่นอายุ 12 ปี คู่ชายรุ่นอายุ 18 ปี

  – รองชนะเลิศอันดับ 2    คู่หญิงรุ่นอายุ 15 ปี เดี่ยวหญิงรุ่นอายุ 15 ปี เดี่ยวชายรุ่นอายุ 18 ปี

  1. ฟุตบอล ควบคุมโดย ครูจำนงค์ ทองดอนพุ่ม และครูนิวัฒน์ ถือศีล ได้รับรางวัลดังนี้

  2.1 รางวัลชนะเลิศ                  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย

  2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1           รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

  1. ฟุตซอล ควบคุมโดย ครูจำนงค์ ทองดอนพุ่ม และครูนิวัฒน์ ถือศีล ได้รับรางวัลดังนี้

  3.1 รางวัลชนะเลิศ                  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

  3.2 รองชนะเลิศอันดับ 1            รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

  1. วอลเลย์บอล ควบคุมโดย ครูองอาจ อยู่บรรยงค์ ครูเรวดี สินสุขอุดมชัย และครูรสริน บัวดวง

  ได้รับรางวัลดังนี้

  4.1 รางวัลชนะเลิศ                  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

  4.2 รองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

  1. ตะกร้อ ควบคุมโดย ครูมนัส องคเชษฐ์ ได้รับรางวัลดังนี้

  5.1 รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีหญิง

     กรีฑานักเรียน

  โรงเรียนอรุณวิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน อำเภอทับสะแก ประจำปี 2557 วันที่ 15

  สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดโดย ชมรมครูอำเภอทับสะแก ณ สนามโรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายการกรีฑา ดังนี้

  ระดับประถมศึกษา ควบคุมโดย ครูชูฤทธิ์ โชคลาภ และครูธนเดช หุ่นยนต์

  – ส่งแข่งขัน 12 รายการ ชนะเลิศ 4 รายการ/รองชนะเลิศอันดับ 1 5 รายการ/รองชนะเลิศอันดับ 2  3 รายการ

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควบคุมโดย ครูจำนงค์ ทองดอนพุ่ม และครูครูสุรินทร์ เอี่ยมผึ้ง

  – ส่งแข่งขัน 18 รายการ ชนะเลิศ 10 รายการ/รองชนะเลิศอันดับ 1 4รายการ/รองชนะเลิศอันดับ 2 4 รายการ

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคุมโดย ครูสุรินทร์ เอี่ยมผึ้ง และครูนัทธมน แปลกสุริยกมล

  – ส่งแข่งขัน 15 รายการ ชนะเลิศ 7 รายการ/รองชนะเลิศอันดับ 1 7รายการ/รองชนะเลิศอันดับ 21 รายการ

  1. การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี2558

  “ไทยแลนด์ ไพรม์มินิสเตอร์คัพ 2015” กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ณ สนามกองบิน 5

  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ผลการแข่งขัน ทีมฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ของโรงเรียนอรุณวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าแข่งขันในระดับเขต 7 ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

   

  เกียรติบัตร มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

 • ปี 2558

  • ผลงานดีเด่นประเภทสถานศึกษา
  1. ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนอรุณวิทยาเป็นให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของสถานีตำรวจภูธรห้วยยาง จำนวนเงิน 7,000 บาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558
  2. เกียรติบัตร ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 10 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  3. เกียรติบัตร ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 8 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  4. เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  5. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
  6. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ กองเชียร์ และขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
  7. โรงเรียนอรุณวิทยารับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2558 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 มีผลการประเมิน ดังนี้    – ระดับการศึกษาปฐมวัย คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 98.50 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก                                                                                                            -ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้    96.17 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก
  8. ผลงานระดับเงิน ได้รับมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม สถานศึกษาแบบอย่างที่ดีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย โดย คณะกรรมการจากกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการดำรงเอกลักษณ์ใช้หลักค่านิยมไทย ปีงบประมาณ 2558                                                                                                                ผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหาร
   1. บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2558-2560
   2. บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับ มาเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ จากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ในกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง” ให้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 35 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 155 คน ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2558                                                                                                                 ผลงานดีเด่นประเภทครูและบุคลากร
  • เกียรติบัตร ครูรุ่งทิวา เจือจำ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 8 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  • เกียรติบัตร ครูอุมาวสี เสรีพรพงศ์ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  • เกียรติบัตร ครูกัญญาวีร์ พ่วงลาภ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 8 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  • เกียรติบัตร ครูจิราพร ศิริไพบูลย์ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 8 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  • เกียรติบัตร ครูอุมาวสี เสรีพรพงศ์ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  • เกียรติบัตร นายชาติชาย  สมวงษ์  เชิดชูเกียรติ “ครูดี ศรีสังคม” แก่ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาของโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนยกย่องว่าเป็นผู้สร้างอนาคตให้กับนักเรียน จากโรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ กรุงเทพฯ
  • รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 โดย ชมรมวอลเลย์บอลบางสะพาน
  • นางพิชญนิตย์ ปันแสง ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนครูในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2558-2560
  • เกียรติบัตรรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 จาก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต                                                  1นางสาวสุกัญญา ทองคำ        ปฐมวัยดีเด่น        2. นางสุภมาส ฤกษ์ชินบุตร        คณิตศาสตร์ดีเด่น                                                                                            3.นายชูฤทธิ์ โชคลาภ               สุขศึกษาฯดีเด่น 4.นางสาวปณิตา สงสัย              การงานอาชีพฯดีเด่น                                                                                         5.นางเรวดี สินสุขอุดมชัย           ภาษาต่างประเทศดีเด่น
  • รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตร ประจำปี 2558 จาก คุรุสภา                                                                                                                     1.นางสาวรสริน บัวดวง         วิทยาศาสตร์ดีเด่น
  •  2.นายปัณฑ์ธรรศ ปันแสง     สังคมศึกษาฯดีเด่น
  •  3.นายองอาจ อยู่บรรยงค์      ศิลปะดีเด่น
  •  4.นางสาววรรณา จูสวย        ภาษาไทยดีเด่น
  • 5.นายจำนงค์ ทองดอนพุ่ม    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
  • เกียรติบัตร จัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
    1. นางสาวนิรมล กลิ่นพราหมณ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    2. นางสาวมยุรีย์ ทองคำ             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    3. นางสาวมัตติกา มีจุ้ย              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    4. นางสาวเจียมรัตน์ เจียมดี         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    5. นางสาววรพร หลักแหลม         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    6. นายชูฤทธิ์ โชคลาภ               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    7. นางสาวเรวดี เจียมดี              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    8. นายทรงวุฒิ อิงคามระธร          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)                                                                                                                                             ****  เกียรติบัตร จัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
     • นางอรุณศรี ไทยเอื้อ               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     • นางอรทัย เจ็งสวัสดิ์               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     • นางสาวรสริน บัวดวง             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     • นางธวัลรัตน์ ใจบุญ               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     • นางสปณิตา สงสัย                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     • นายจำนงค์ ทองดอนพุ่ม          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     • นายสมชาติ คำเทียน              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
   • นางพิชญนิตย์ ปันแสง ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนครูในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2558-2560
   • รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 โดย ชมรมวอลเลย์บอลบางสะพาน                                                                                                                                                                                                                                           ****เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้
   • นางสาวเจียมรัตน์เจียมดี นางสาวมะลิ  แหวกวารี การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

   หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนน 95 / เหรียญทอง ชนะเลิศ

   • นางชีวารัตน์ยอดยิ่ง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 หมวดหมู่ศิลปะ-นาฏศิลป์

   คะแนน 88 / เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2

   • นางอมรรัตน์เพชรน้อย นางสุมล  แดงกระจ่าง การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

   หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนน 83.99 / เหรียญทอง อันดับที่ 9

   • นางประเสริฐทรงสองเมือง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 หมวดหมู่ศิลปะ

   ดนตรี คะแนน 83 / เหรียญทอง อันดับที่ 6

   • นางสาวเรวดีเจียมดี การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 หมวดหมู่ศิลปะ-ทัศนศิลป์

   คะแนน 78 / เหรียญเงิน อันดับที่ 9

   • นางพรรณีจันทกลัด การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์

   คะแนน 69.93 / เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

   ผลงานดีเด่นประเภทผู้เรียน

  • เด็กหญิงพลอยปภัส ศรีทองคำ และ เด็กหญิงสุรัตนาวี  นิลสุรัตน์ ในนามทีมฟุตบอลรุ่นประชาชนหญิงใช้ชื่อทีมอำเภอท้บสะแก เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 (ระดับจังหวัด) และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าแข่งขัน (ระดับเขต) ระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • เด็กหญิงกษมา เปลาเล ได้คะแนนสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงสุด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  • เด็กหญิงณัฐสุดา กาญจนรัตน์ ได้คะแนนสอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) สูงสุด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  • เกียรติบัตร ในการทดสอบทักษะการใช้เพื่อการสื่อสาร โครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

  ระดับประถมศึกษา

  ระดับเหรียญทอง  ภาษาอังกฤษ

  1. เด็กหญิงญิณณญา แก้วเครือ                ป.5
  2. เด็กหญิงพรหมพร พรหมประดิษฐ์        ป.5
  3. เด็กหญิงภชรดา อัลเนอร์                      ป.6

  ระดับเหรียญเงิน  ภาษาไทย

  1. เด็กหญิงพรหมพร พรหมประดิษฐ์       ป.5
  2. เด็กหญิงภชรดา อัลเนอร์                     ป.6

   

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ระดับเหรียญทอง  ภาษาอังกฤษ

  1. เด็กหญิงศิวพร พรหมประดิษฐ์                ม.2
  2. เด็กหญิงประภัสสร อมรปิยะกฤษฐ์          ม.3

  ระดับเหรียญทองแดง  ภาษาไทย

  1. เด็กหญิงศิวพร พรหมประดิษฐ์              ม.2

  ระดับชมเชย  ภาษาไทย

  1. เด็กหญิงประภัสสร อมรปิยะกฤษฐ์          ม.3

   

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ระดับเหรียญทองแดง  ภาษาอังกฤษ

  1. นางสาวชนัญชิดา ศุภสาธิต                  ม.5

  ระดับชมเชย  ภาษาจีน

  1. นางสาวชนัญชิดา ศุภสาธิต                  ม.5
  2. รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ณ ศาลเยาวชน

  และครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

  1. น.ส.พรวิภา ศรีมณฑก
  2. น.ส.ศุภิสรา เรืองเดชา
  3. น.ส.ณิชากร อ่อนนุช
  4. เกียรติบัตรในการแข่งขันเทควันโด “TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP 11th” ณ ศูนย์กีฬา

  เทศบาลนครนครปฐม (เทศบาล 5 ) วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ดังนี้

  1. นายนัฐพงศ์ สรสมศักดิ์ ชนะเลิศ ประเภท: พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี ขึ้นไป ชาย ระดับ: สายน้ำตาล
  2. เด็กชายพีระภูมิ อนรรฆเมธี  รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภท: ต่อสู้  รุ่น อายุ 11-12 ปี ชาย 38-41 กิโลกรัม รุ่น F ระดับ: มือใหม่
  3. เด็กหญิงจุฑามาศ ชูจิตต์  รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภท: ต่อสู้  รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง 60+ กิโลกรัม

  รุ่น J ระดับ: มือใหม่

  1. นายพัฒนพล ขำพวง  รองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภท: ต่อสู้  รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย 48-51 กิโลกรัม รุ่น C ระดับ: มือใหม่
  2. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์(ตามรอยพระบาทฯ ร.4) ณ อุทยาน

  วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หว้ากอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

  1. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแถม
  2. เด็กหญิงมนสิชา ยอดดำเนินกุล
  3. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา การตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน

  มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60

  พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

  จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

  1. เด็กชายนนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา
  2. เด็กชายดิษยพงศ์ สิทธิชัย
  3. เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองศรี
  4. นักเรียนอรุณวิทยาเป็นตัวแทนนักกีฬาอำเภอทับสะแกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4– มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(สามอ่าวสเตเดี้ยม) เมื่อวันที่ 17-26 สิงหาคม 2558 หลายประเภท เช่น ประเภทฟุตบอลอายุ 12 ปี อายุ 14 ปี อายุ 18 ปี วอลเล่ย์บอล 16 ปี ชาย วอลเล่ย์บอล 14 ปี หญิง ฟุตซอล อายุ14 ปี ชาย และ 18 ปี ชาย ดังนี้

  –   ชนะเลิศ  ฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รายการ ฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รายการ ฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รายการ วอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รายการ วิ่ง 4X100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี เด็กหญิงนันท์นลิน สินสุขอุดมชัย
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รายการ วิ่ง 4X100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี เด็กชายภูดิส สมบัติเจริญ
  • ชนะเลิศ รายการ วิ่ง 4X100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี  เด็กชายพยุหพล บุญญา
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รายการ วิ่ง 100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 14 ปี  เด็กชายธนายุต ลัดลอด
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รายการ วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 14 ปี  เด็กชายอภิชาต นราเก
  • ชนะเลิศ รายการ วิ่ง 4X400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 14  ปี ได้แก่
  1. เด็กชายอภิชาต นราเก 2. เด็กชายอภิฤทธิ์ บัวอยู่  3. เด็กชายอิทธิพัทธ์ นันทจินดา
  • ชนะเลิศ รายการ วิ่ง 400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี  นางสาวอินทิรา ทองพยงค์
  • ชนะเลิศ รายการ วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี  นายเจษฎา วรรณวงษ์
  • ชนะเลิศ รายการ วิ่ง 800 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี  นายนิวัตน์ ยาวงษ์
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รายการ วิ่ง 4X100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่
  1. นายนราวุฒิ ไชยวัฒน์ 2. นายอรรถพล ดำรงสุภลักษณ์  3. นายเจษฎา วรรณวงษ์  4. นายนิวัตน์ ยาวงษ์

  –   ชนะเลิศ  รายการ วิ่ง 4X400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16  ปี ได้แก่

  1. นายเจษฎา วรรณวงษ์ 2. นายปฐวี เอี่ยมสอาด  3. นายนเร แซ่เล้า  4. นักเรียนจากโรงเรียนอื่น

  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รายการ วิ่ง 4X400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 16  ปี ได้แก่

  1. นางสาวญาณีกร พลศิลา 2. นางสาวจณิตา พุทธอินทร์  3. นักเรียนจากโรงเรียนอื่น   4. นักเรียนจากโรงเรียนอื่น

  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รายการ วิ่ง 4X400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่

  1. นางสาวสรินยา แสงนาค 2. นางสาวกนิษฐา มณีเนียม  3. นางสาวอาตรียา ลูกอินทร์  4. นางสาวสุธินี ปิ่นศิริ

  10.ผลงานเด่นกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2558

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เปตอง ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

  นางสาวนพชนก มากแก้ว

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เปตอง ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่

  นายฉัตรมงคล  คุ้มเพ็ชร และนายธนภัทร พินิจ

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เปตอง ประเภททีมหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี

  ได้แก่ นางสาวนันทนัช ประดิษฐ์ นางสาวเสาวนี สภาพ และเด็กหญิงทิพวรรณ คนดี

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
  1. เด็กหญิงณิชาภา เทียนเทศ รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ประเภทเดี่ยว อายุ 4-6 ปี ได้รับทุน การศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “10 ปี สร้างสุข สร้างสมอง ด้วยการอ่าน”
  2. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด “ปั้นความคิด สร้างจินตวิทยาศาสตร์” ระดับปฐมวัย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
  • เด็กหญิงป้องแก้ว นิจก
  • เด็กหญิงนฤภร แต่แดงเพชร
  • เด็กชายอภิวัฒน์ ครื้นจิต
  1. การแข่งขันเทควันโด กีฬานักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 แข่งขันประเภทพุมเซ่ จำนวน 22 รุ่น และเคียวรูกิ จำนวน 8 รุ่น ได้รับรางวัล 15 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัล 3 ถ้วย คือ
  2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 1 ประเภทพุมเซ่
  3. ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทพุมเซ่
  4. ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
  5. นายกิตติชัย หูทิพย์ นักเรียนชั้น ม.6/3 เป็นนักกีฬาจังหวัด ทีมประจวบ เอฟซี (รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี) เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โค้กคัพ ครั้งที่ 19 ในกลุ่มที่ 3 (ภาคเหนือตะวันตก) ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3-8 ตุลาคม 2558
  6. เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

  – การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนน 95 / เหรียญทอง ชนะเลิศ

  1. เด็กชายจิรภัทรพยัพตรี
   2. เด็กหญิงชลลดา  ทองศรี

  – การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 หมวดหมู่ศิลปะ-นาฏศิลป์  คะแนน 88 / เหรียญ

  ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2

  1. เด็กหญิงกฤษณาแลเชื้อ
   2. เด็กหญิงชนกานต์  ทองนาค
   3. เด็กหญิงธรรศริน  ขุนนุช
   4. เด็กหญิงปอรมัตถ์  ยอดยิ่ง
   5. เด็กหญิงพรพรรณ  วิหค
   6. เด็กหญิงพรหมพนิดา  แจ่มใส
   7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เย็นใจ
   8. เด็กหญิงอัญชิษฐา  จีระฐีติ

  – การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 หมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนน

  83.99 / เหรียญทอง อันดับที่ 9

  1. เด็กชายพลังไชยหอกกิ่ง 2. เด็กหญิงภัณฑิลา ราษฎร

  – การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 หมวดหมู่ศิลปะ ดนตรี คะแนน 83 / เหรียญ

  ทอง อันดับที่ 6

  1. เด็กหญิงณัฐกฤตาทองแถม

  – การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 หมวดหมู่ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คะแนน 78 / เหรียญเงิน

  อันดับที่ 9

  1. เด็กหญิงปุณณภาวงศ์สนิท 2. เด็กหญิงสิริยากร  ชาติปักษี 3. เด็กหญิงอภิชญา  ลูกอินทร์

  – การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ คะแนน 69.93 / เหรียญ

  ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

  1. เด็กชายวิเศษสุขชุ่ม 2. เด็กชายสุเมธ เลื่อนลอย

   

ปี 2559
ผลงานดีเด่นประเภทสถานศึกษา
๑. รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรองระหว่างวันที่ 23
พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จาก อธิบดีกรมอนามัย โดย คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทำได้ เครือข่ายบริการสุขภาพทับสะแก (CUP ทับสะแก)
๒. รับเกียรติบัตร “โรงเรียนที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559
๓. รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
แห่เทียนพรรษา อำเภอทับสะแก ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดย อำเภอทับสะแก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก
๔. รับรางวัล ชมเชย การประกวดเทียนพรรษา ประเภทความคิดสร้างสรรค์ โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอทับสะแก ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดย อำเภอทับสะแก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก
๕. รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายชิงทุนการศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖. รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา
2558 โดย เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
๗. ว่าที่ ร้อยตรี สนอง บัวงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จำนวน 60 ท่าน จาก โรงเรียนวัด
จินดารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนอรุณวิทยา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
๘. รับเกียรติบัตร “หน่วยงานร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย” โครงการนุ่งซิ่นแต่งไทยไปวัด หรือ
ปฏิบัติงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ปีงบประมาณ 2559 จาก สำนักวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙. โรงเรียนอรุณวิทยาได้รับรางวัลห้องคำสอนในระดับดี จาก พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล มุขนายก
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
๑๐. เกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา “Total
Solution to English Proficiency Project from year 2016 to 2018” จาก บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, Oxford University Press(Thailand) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
๑๑. รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ให้ความสำคัญแก่เยาวชนและเห็นแก่ประโยขน์ส่วนรวม โดยเข้าร่วมโครงการ
“ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559” จาก เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) วันที่ 25 ธันวาคม 2559
๑๒. ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนอรุณวิทยาสนับสนุนการจัดงาน โครงการร้อยบรรเลงเพลงของพ่อ สานต่อ
ปณิธานองค์อัครศิลปิน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 15 ธันวาคม 2559

๑๓. ทีม THE BRAVE โรงเรียนอรุณวิทยา แผนกสองภาษา ได้รับรางวัลชมเชย รุ่น Pre-Teenage ระดับภาค
ภาคใต้ การประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE PHUKET CHAMPIONSHIP 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก มอบให้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
๑๔. ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา
๑๕. ประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญแก่ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วม
“โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหนองไม้ดำ หมู่ที่ 3 บ้านยุบหวาย” โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 7 ร่วมกับ อำเภอทับสะแก

 12.2 ผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหาร
๑. บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ได้รับเลือกจากที่ประชุมประชาคมตำบลแสงอรุณ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2559 ให้เป็นที่ปรึกษา สภาวัฒนธรรมตำบลแสงอรุณ
๒. บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง “การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ในการประชุมบุคลากร ของ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยยาง ณ โรงเรียนห้วยยางมิตรภาพที่ 35 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
๓. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตร ให้กับ บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์
ผู้บริหารโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
๔. บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1440/2559
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
๕. บาทหลวง นที ธีรานุวรรตน์ ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสสค. ที่
395/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ให้เป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๖. บาทหลวง นที ธีรานุวรรตน์ ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่ 461/2559 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ให้เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
๗. บาทหลวง นที ธีรานุวรรตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย “การประชุมปฏิบัติการเพื่อปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา(โรงเรียนเอกชน)” วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2560
๘. บาทหลวง นที ธีรานุวรรตน์ ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ 4/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 ให้เป็น ประธานคณะทำงาน เพื่อกำหนดวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้นักเรียนและโรงเรียน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด

๙. บาทหลวง นที ธีรานุวรรตน์ รับโล่รางวัล “OPEC TEACHER AWARD 2560 ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน” จาก สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบให้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 12.3 ผลงานดีเด่นประเภทครูและบุคลากร
๑. เกียรติบัตร นางสาวณัจปภัสร์ มณีพวงทิพย์ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
๒. เกียรติบัตร นางสาวณัจปภัสร์ มณีพวงทิพย์ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
๓. เกียรติบัตร นางสาวรัชดาวรรณ ดีหะสิงห์ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(อังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
๔. เกียรติบัตร นางสาวณัจปภัสร์ มณีพวงทิพย์ นางจินตนา ศิริสุทธิ์ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 5 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
๕. เกียรติบัตร นางจินตนา ศิริสุทธิ์ จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นลำดับที่ 5 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
๖. ครูพิชญนิตย์ ปันแสง ได้รับเลือกจากที่ประชุมประชาคมตำบลแสงอรุณ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ให้เป็นกรรมการ ตำแหน่ง ผช.ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมตำบลแสงอรุณ
๗. ครูนิภา ผดุงผล ได้รับรางวัลครูคำสอนดีเด่นของโรงเรียนอรุณวิทยา จาก พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณ
ศีล มุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ อาสวิหารอัครเทวดามีคาแอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
๘. ครูนิภา ผดุงผล, ครูวีรพันธ์ พึ่งพรพระ, ครูสุฤทัย ฉัตรบรรยงค์ และครูสุชาดา จิตรบรรจง ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นครูคำสอนของ โรงเรียนอรุณวิทยา จาก พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล มุขนายกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
๙. นางนิรมล กลิ่นพราหมณ์ และ นางปารณีย์ ศรีงาม เป็นผู้ควบคุมทีมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ปี พ.ศ. 2559 การแข่งขันระดับประเทศโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปรายปีที่ 6 หัวข้อ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบงกชรัตน์ A โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
10. รับโล่รางวัล “OPEC TEACHER AWARD 2560 ประเภทครูเอกชน” จาก สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบให้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 12 คน ดังนี้

๑. นางพิชญนิตย์ ปันแสง
๒. นางรัชดาวรรณ ดีหะสิงห์
๓. นางเรวดี สินสุขอุดมชัย
๔. นางอมรรัตน์ เพชรน้อย
๕. นางสาวปณิตา สงสัย
๖. นางสาวรสริน บัวดวง

๗. นางสาววรรณา จูสวย
๘. นายชาติชาย สมวงษ์
๙. นายปัณฑ์ธรรศ ปันแสง
๑๐. นายพีระพงษ์ สินสุขอุดมชัย
๑๑. นายมานิจ คงชื่น
๑๒. นายองอาจ อยู่บรรยงค์

11. นางกัญญาวีร์ พ่วงลาภ ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้จัดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

 12.4 ผลงานดีเด่นประเภทผู้เรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
๑. เด็กหญิงภณิตา ชูตระกูลวงศ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain
Balancing ชิงแชมป์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอรุณวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. เด็กหญิงภณิตา ชูตระกูลวงศ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain
Balancing ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
๓. เด็กหญิงภณิตา ชูตระกูลวงศ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain
Balancing ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2559
ณ เซนทรัลพลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
1. เกียรติบัตร เด็กชายอริย์ธัช คงพสิษฐ์พร สอบได้ 100 คะแนนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ค่าย
ลูกเสือชั่วคราวกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559
3. การแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชารติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 11
มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้
รายการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA
ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงณัฐวีร์ บุญญา เหรียญทองแดง
ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงธัญวรัตน์ จารุวิภาค เหรียญทองแดง
ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงอุษา ยาดำ เหรียญเงิน
ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายนพรุจ สินสุขอุดมชัย เหรียญเงิน
ระดับชั้น ม.1-3 เด็กหญิงกษมา เปลาเล เหรียญทอง
ระดับชั้น ม.1-3 เด็กหญิงอธิพร ศรีเมษ เหรียญทอง
ระดับชั้น ม.4-6 นางสาววริศรา ต่ำตานี เหรียญทอง
ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวรัชนี เล่าโรจนภาวร เหรียญทอง
รายการคัดลายมือ
ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงสิชา แซ่ฉั่ว เหรียญทองแดง
ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงวรพร จัดภัย เหรียญทองแดง
ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงภัทรวดี ศรีงาม เหรียญเงิน
ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงธรรศริน ขุนนุช เหรียญเงิน
ระดับชั้น ม.1-3 เด็กหญิงนนทิฌา ศรีพิมพ์ลาม เหรียญเงิน
ระดับชั้น ม.1-3 เด็กหญิงณิชาภัทร เผือกงาม เหรียญเงน
ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวปนัดดา รุ่มสวย เหรียญเงิน
ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวอาภัสรา มั่นคง เหรียญทอง
รายการเขียนตามคำบอก
ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงชณิสรา ชมถนอม เหรียญทองแดง
ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงขวัญวริน เครือพานิช เหรียญทองแดง
ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงภัทธราภรณ์ นวลศรี เหรียญทองแดง
ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงภูริชญา ไวงาน เหรียญทอง
ระดับชั้น ม.1-3 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแถม เหรียญทอง
ระดับชั้น ม.1-3 เด็กหญิงเปมิกา บุญให้ เหรียญทองแดง
ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวกนกวรรณ ภูพันหงษ์ เหรียญทอง
ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวพิชานันท์ ภู่ทอง เหรียญเงิน
4. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแถม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1(ระดับ ม.1-3) และนางสาวกนกวรรณ ภูพันหงษ์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระดับ ม.4-6) ชนะเลิศการประกวดเขียนตามคำบอก ระดับเหรียญทอง ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ฯ เข้าแข่งขันระดับประเทศความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
5. รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์และทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 9 ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันตก ปีการศึกษา 2559 โดย เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ร่วมกับ สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา จังหวัด
สมุทรสาคร ดังนี้
1. นางสาวกิตติยา พิมสอ
2. นางสาวขวัญนภา แก้ววิลัย
3. นางสาวชนัญชิดา ศุภสาธิต
4. นางสาวสุพัตรฐิยา เย็นวิจิตร
6. รับเกียรติบัตร ได้คะแนนสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงสุด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ไว้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559
1. ภาษาไทย เด็กชายธนิตพงษ์ ปิติพันธ์เจริญ
2. คณิตศาสตร์ เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแถม
เด็กชายธีรวัฒน์ เสาวมล
3. ภาษาอังกฤษ เด็กชายธนิตพงษ์ ปิติพันธ์เจริญ
เด็กหญิงศิวพร พรหมประดิษฐ์
4. วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแถม
เด็กหญิงกษมา เปลาเล
7. นายสมบัติ พรมสูง ม.4/1 และ น.ส.รุ่งทิวรรณ ริ้วงาม ม.5/1 เข้าอบรม”พัฒนาศักยภาพคน ต้นแบบวิทยากรด้านการพูด” จาก สสส. และได้ร่วมจัดรายการสดทาง สวท.ประจวบฯ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559
8. นายนนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา ม.4/1 และนางสาวณัฐธิดา เรืองศรี ม.4/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2559
9. นักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา ได้รับเลือกให้เป็นผู้แสดง ระบำกะลา# ศิลปะการแสดงประจำตำบลแสงอรุณ
ผู้ฝึกซ้อม โดย ครูองอาจ อยู่บรรยงค์ ทำการบันทึกเทปวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดย ทีมงาน สุรสิทธิ์ โปรเจคเตอร์ ณ ลานหน้าโบสถ์แม่พระฟาติมา
10. นักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน ร่วมอบรม “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.ปข.1 เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียนถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของนาเสพติดในโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
11. นักเรียนแผนกสองภาษา:EP ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ โดย สพป.ปข.1 ดังนี้ 1. เด็กชายสารัช สารพัฒน์ ม.2 อันดับ 1 Multi Skill Competition
2. เด็กหญิงศิวพร พรหมประดิษฐ์ ม.3 อันดับ 1 Impromptu Speech
3. ด.ญฺ.นงค์ญภัส วงศ์เปีย ม.2 อันดับ 2 Story Telling
4. เด็กชายปัณณพัฒน์ จงเอกวุฒิ ป.3 อันดับ 3 Impromptu Speech
5. เด็กหญิงพรหมพร พรหมประดิษฐ์ ป.6 อันดับ 3 Impromptu Speech
6. เด็กหญิงญิญณญา แก้วเครือ ป.6 อันดับ 3 Multi skill Competition
12. นายนนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา นางสาวจันทนีย์ โหรชัยยะ นางสาวปัญญดา อรุณคีรีวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1
ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดนครปฐม
13. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแถม เด็กหญิงชนิศรา ลิ้มศุภพิริยะกิจ เด็กหญิงกังสดาล ยอดยิ่ง เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีโซ้ง นักเรียนชั้น ม.2/1 ชนะเลิศ กิจกรรมอภิปราย เรื่อง “ขยับความคิด…พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
14. นางสาวพรนภัส เพชรมณี นางสาวณัฐวรรณ เป็นสูงเนิน นางสาวฐานิดา พรมบังเกิด ชั้น ม.6/3 นางสาวพิชญธิดา หนุนน้อย ชั้น ม.5/1 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมอภิปราย เรื่อง“ขยับความคิด…พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทับสะแก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
15. นักเรียนนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ร่วมแข่งวอลเล่ย์บอล และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ”วิทยุการบินฯมินิวอลเล่ยย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2559
16. โรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมสร้างผลงานในนามตัวแทนอำเภอทับสะแก “การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยคว้ารางวัลชนะเลิศในหลายรายการการแข่งขัน ทั้งยังคว้ารางวัล ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญิง & รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑาชาย เป็นการสร้างชื่อเสียงทางด้านการกีฬาให้กับชาวอำเภอทับสะแกเป็นอย่างยิ่ง
ประเภทกีฬา
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย
– ชนะเลิศ วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
– รองชนะเลิศ อันดับ 2 เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ประเภทบุคคล เด็กชายภรัณยู ชายสิงขรณ์
– รองชนะเลิศ อันดับ 1 เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประเภทบุคคล เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิบูลย์ผล
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เปตอง อายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทบุคคล ชาย นายธีรภัทร เต็มพร้อม
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เปตอง อายุไม่เกิน 17 ปี ประเภททีม ชาย 1.นายกรวีร์ เจียมบุญจงเจริญ
2. นายกรีฑาพล ฤทธิ์บัว 3.นายอนุชา อิ่มเอม
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เปตอง อายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทบุคคล หญิง นางสาวนันทนัช ประดิษฐ์
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เปตอง อายุไม่เกิน 17 ปี ประเภทคู่ หญิง 1.นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณโมลี
2.นางสาวกุลนที สระสำอาง
ประเภทกรีฑา
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิ่ง 100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ เด็กหญิงพิชญาภา ทองเสน
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิ่ง 200 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ เด็กหญิงพิชญาภา ทองเสน
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิ่ง 100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ เด็กชายทินภัทร กอเผ่าพันธ์
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิ่ง 200 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ นายอภิชาต นราเก
– ชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ นางสาวอินทิรา ทองพยงค์
– ชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ เด็กชายเกียรติศักดิ์ รัตนราช
– ชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ นายอภิชาต นราเก
– ชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ นายเจษฎา วรรณวงษ์
– ชนะเลิศ วิ่ง 400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ นางสาวอินทิรา ทองพยงค์
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิ่ง 800 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ นางสาวพิชานันท์ ภู่ทอง
– ชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ นายนเร แซ่เล้า
– ชนะเลิศ วิ่ง 1,500 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ นายกิตติพิชญ์ กลมเกลี้ยง
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิ่ง 4X 100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ เด็กชายพลังชัย หอกกิ่ง
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิ่ง 8X 50 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ได้แก่ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค
ทองเสน 2. เด็กหญิงพิชญาภา ทองเสน
– ชนะเลิศ วิ่ง 8X 50 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ 1. เด็กหญิงฟารีดา ปาทาน 2. เด็กหญิง
นรีรัตน์ เหมทานนท์ 3. เด็กหญิงอภัสรา แก้วเจริญ
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิ่ง 4X 100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์
เหมทานนท์ 2. เด็กหญิงอภัสรา แก้วเจริญ
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิ่ง 4X 100 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ 1. เด็กชายวัชรพล พลูสวน
2. เด็กชายอภิณัฐ จำเริญศรี 3. เด็กชายเกียรติศักดิ์ รัตนราช
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิ่ง 4X 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ 1. เด็กชายธนัต ยินดี
2. เด็กชายอภิณัฐ จำเริญศรี 3. เด็กชายเกียรติศักดิ์ รัตนราช
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิ่ง 4X 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ 1. นายอภิชาต นราเก
2. เด็กชายทินภัทร กอเผ่าพันธ์ 3. เด็กชายนภัสกร คลังทรัพย์
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิ่ง 4X 100 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ 1. นางสาวศรุตา สุตระ
2. นางสาวกัญญาณัฐ วัชโรทัย 3. นางสาวญาณีกร พลศิลา
– ชนะเลิศ วิ่ง 4X 400 เมตร ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ 1. นายเจษฎา วรรณวงษ์
2. นายนเร แซ่เล้า 3. นายอรรถพล ดำรงสุภลักษณ์ 4. นายปฐวี เอี่ยมสอาด
– รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รายการ วิ่ง 4X 400 เมตร หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ 1. นางสาวอินทิรา
ทองพยงค์ 2. นางสาวจณิตา พุทธอินทร์ 3. นางสาวพัชญา ไกลวิจิตร
4. นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด
17. ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญิง & รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวมกรีฑาชาย ความภาคภูมิใจ ของ
นักกีฬา-นักกรีฑา โรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมสร้างผลงานในนามตัวแทนอำเภอทับสะแก “การแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18. ทีม Arun Fresh Air : ผลงาน Smorking Alert โรงเรียนอรุณวิทยา ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การ
ประกวด KMTIL INNOVATIVE AWARDS 2016 ได้รับเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์แนวคิดของผลงาน และนำผลงานไปจัดแสดงภายในงานวิศวะ 59 วันที่ 1-4 กันยายน 2559 ณ อาคาร EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
19. “ผลงาน Smorking Alert” ของ ทีม Arun Fresh Air ได้รับรางวัลชมเชย+เงินรางวัล 5,000 บาท ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวด KMITL INNOVATIVE AWARDS 2016 ในงาน “วิศวะ’59 ENGINEERING EXPO 2016” ณ อาคาร EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559
20. ทีม THE BRAVE นักเรียนแผนกสองภาษา โรงเรียนอรุณวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ
ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น PRE – TEENAGE อายุ 9-14 ปี ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่การแข่งขันระดับภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559
21. เด็กหญิงศิวพร พรหมประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนกสองภาษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
ประกวด “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER IDOL” ระดับจังหวัด ประเภทหญิง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าสู่การแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี
22. ครูองอาจ อยู่บรรยงค์ นำการแสดงของนักเรียน ชุด“ระบำกะลา”ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงประจำตำบลแสงอรุณ ร่วมแสดงต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลงานระดับภาค โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559 ของกรมการปกครอง ณ บ้านหินเทิน หมู่ที่ 5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
23. นักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน เข้าร่วมค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมด้วยค่ายทักษะชีวิต “โครงการนายหมู่ลูกเสือร่วมใจพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน” ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรม วัดเนินดินแดง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2559
24. “ตู้เกมชู้ตขยะเพื่อแยกขยะ” กลุ่มเยาวชน ร.ร.อรุณวิทยา ประกอบด้วย นางสาวปิยาพัชร ปิ่นทองนางสาวณัฐณิชา อังสวัสดิ์ นางสาว ภาวิณี รุ่งโรจน์ นักเรียนชั้น ม.5 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม ค่าย 2 ปี 5 “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด นวัตกรรมของเยาวชน” โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
25. รางวัลเหรียญทอง-ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา
2559 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ณ จ.จันทบุรี
25.1 ระดับประถมศึกษา
ลำดับ หมวดหมู่/รายการ นักเรียน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงหทัยภัทร สุวรรณชัย
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1. เด็กชายณภัทร วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงณิชาพัฒน์ กิตติพันธุ์โสภณ
3 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มศรี
2. เด็กชายนพรุจ สินสุขอุดมชัย
3. เด็กหญิงปัญญาพร ศรีเพ็ชร์

25.2 ระดับมัธยมศึกษา
ลำดับ หมวดหมู่/รายการ นักเรียน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 1. นางสาวกมลนัทธ์ วงแหวน
2. นางสาวชญาดา วีระวงค์
3. นางสาวญาณีกร พลศิลา
4. นางสาวณัติฐมล สันติสุขวัฒน
5. นางสาวณิชกุล เมืองอุดม
6. นางสาวธัญพิชชา ศรีทอง
7. นายนนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา
8. นางสาวปนัดดา รุ่มสวย
9. นางสาวปรางทิพย์ คงแท่น
10. นายปิยนันท์ จำปีพันธ์
11. นายพงศกร สกุณา
12. นางสาวพิชานันท์ ภู่ทอง
13. นายพีรวัฒน์ เกษมสุขไพศาล
14. นางสาวภัทธิรวรรณ จันทร์น้อย15. นางสาวศรุตา สุตระ
16. นายศักรินทร์ สิมมา
17. นายศุภกร หุ่นงาม
18. นางสาวอภัสรา เกิดพุ่ม
19. นางสาวเมธาวี ทองสุข
20. นางสาวเมธาวี ดาวสุข
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกษวรรณ ทอดสนิท
2. เด็กหญิงจามรี มุลีผล
3. นางสาวจุฑาทิพย์ พรศิริ
4. เด็กหญิงชลลดา ทองศรี
5. เด็กหญิงธัญชนก ประดิษฐ์พงษ์
6. นางสาวนัฐกานต์ อ้นพันธุ์
7. นางสาวบุษกร สันติวิทยารมย์
8. นางสาวบุษกร เจียมจริยา
9. เด็กหญิงปัณฑารีย์ อรุณคีรีวงศ์
10. นางสาวปีย์รดา เรืองโรจน์
11. นางสาวมนัสวี มงคลประณีตเลิศ
12. เด็กหญิงรัตนาวรี เชาว์ชะตา
13. เด็กหญิงวรรณดี เกิดสี
14. นางสาวศุภมาศ หล้าแหล่ง
15. นางสาวสิรินารถ ยอดใหญ่

ลำดับ หมวดหมู่/รายการ นักเรียน
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นายกิตติพิชญ์ เกลี้ยงกลม
2. นายสมบัติ พรมสูง
4 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 1. นายชัชดนัย ทองสม
2. นายนพรัตน์ เจี้ยมดี
3. นายปิยวิศว์ เตชะเดช
4. นายพัฒนพล ขำพวง
5. นางสาวสุชานรี โชคสมงาม
6. นายอภิสิทธิ์ ธวัชดำ
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายพัฒนพล ขำพวง
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชนิศรา ลิ้มศุภพิริยะกิจ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวกิรณา ห้วยหงษ์ทอง
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุชัญญา เหลือวงศ์
2. เด็กหญิงอรณิชา สินเธาว์
9 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนดล น้ำจันทร์
2. เด็กชายพัฒนาพงศ์ เผือกผุด
3. เด็กหญิงอรพิชญ์ มะณีแดง
10 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 1. นายทวีศักดิ์ แก้วจีน
2. นายธนพล สิงทิศ
3. นายอภินันท์ สรสมศักดิ์

26. ผลงานกีฬาเทควันโด ภาคเรียนที่ 1/2559
26.1 กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัด
สมุทรปราการ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ได้รับรางวัล จำนวน 13 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน รางวัลพิเศษ ทีมดีเด่น ถ้วยรางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 3

1 เด็กชาย ธนกร ทรัพย์มา ม.2/1 1 เหรียญทอง
2 เด็กหญิง ปรียาภัทร ยอดทอง EP M.2 1 เหรียญทอง
3 เด็กชาย พลพิสิทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ ม.2/1 2 เหรียญทอง
4 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เรืองกิจ ม.1/1 1 เหรียญเงิน
5 เด็กหญิง พิมพ์วิภา สะใบงาม ม.2/1 1 เหรียญเงิน
6 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ทองดี ม.2/1 1 เหรียญเงิน
7 นาย นัฐพงษ์ สรสมศักดิ์ ม.5/3 2 เหรียญทอง
8 นางสาว บุญยาพร ขาวปลอด ม.5/1 2 เหรียญทอง
9 นางสาว ณัฐธิดา ขาวปลอด ม.6/1 1 เหรียญเงิน
10 เด็กชาย พีรภูมิ อนรรฆเมธี ม.1/2 1 เหรียญทอง
11 นางสาว ณัฐมล ชัยหา ม.6/1 1 เหรียญเงิน
12 เด็กหญิง ฐิติมา ภู่บุปผากาญจน์ ม.2/1 2 เหรียญทอง
13 เด็กหญิง อรวรรณ เสืออบ ม.3/1 2 เหรียญทอง
14 เด็กหญิง พิชามญธุ์ ศิลปานนท์ EP M.2 1 เหรียญทอง

26.2 รายการ LION SSS TAEKWONDO POOMSAE CHAMPIONSHIP ณ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
กรุงเทพฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ได้รับรางวัล จำนวน 6 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และเด็กหญิงอรวรรณ เสืออบ ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม

1 เด็กชาย ธนกร ทรัพย์มา ม.2/1 1 เหรียญเงิน
2 เด็กหญิง ปรียาภัทร ยอดทอง EP M.2 1 เหรียญทอง
3 เด็กชาย พลพิสิทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ ม.2/1 1 เหรียญเงิน
4 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เรืองกิจ ม.1/1 1 เหรียญเงิน
5 เด็กหญิง พิมพ์วิภา สะใบงาม ม.2/1 1 เหรียญเงิน
6 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ทองดี ม.2/1 1 เหรียญเงิน
7 นาย นัฐพงษ์ สรสมศักดิ์ ม.5/3 1 เหรียญทอง
8 นางสาว บุญยาพร ขาวปลอด ม.5/1 1 เหรียญทอง
9 นางสาว ณัฐธิดา ขาวปลอด ม.6/1 1 เหรียญทองแดง
10 เด็กชาย พีรภูมิ อนรรฆเมธี ม.1/2 1 เหรียญเงิน
11 นางสาว ณัฐมล ชัยหา ม.6/1 1 เหรียญเงิน
12 เด็กหญิง ฐิติมา ภู่บุปผากาญจน์ ม.2/1 1 เหรียญทอง
13 เด็กหญิง อรวรรณ เสืออบ ม.3/1 2 เหรียญทอง
14 เด็กหญิง พิชามญธุ์ ศิลปานนท์ EP M.2 1 เหรียญเงิน

26.3 นักกีฬาเทควันโด ระดับภาค นักเรียนเทควันโด 5 คน ตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าแข่งขัน
ระดับภาค รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในเดือนพฤศจิกายน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เรืองกิจ ม1/1 แข่งขันประเภทเคียวรุกิ
2 เด็กหญิง พิมพ์วิภา สะใบงาม ม2/1 แข่งขันประเภทเคียวรุกิ
3 นาย นัฐพงษ์ สรสมศักดิ์ ม5/3 แข่งขันพุมเซ่ คู่ ผสม
4 นางสาว บุญญาพร ขาวปลอด ม5/1
5 เด็กชาย พีรภูมิ อนรรฆเมธี ม1/2 แข่งขันประเภทเคียวรุกิ

27. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปี พ.ศ. 2559 การแข่งขันระดับประเทศโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่าย
การสื่อสาร กิจกรรมอภิปรายปีที่ 6 หัวข้อ “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบงกช รัตน์ A โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ดังนี้
1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีโซ้ง
2. เด็กหญิงชนิศรา ลิ้มศุภพิริยะกิจ

3. เด็กหญิงกังสดาล ยอดยิ่ง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแถม
28. เด็กชายภานุวิชญ์ เรืองกิจ กับ เด็กหญิงพิชามณชุ์ ศิลปานนท์ พุมเซ่คู่ผสม เหรียญทองแดง และเด็กชาย
พลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ กับ เด็กหญิงพิมพ์วิภา สะใบงาม พุมเซ่คู่ผสม เหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด รายการ “เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทเคียวรูกิ และพุ่มเซ่ ประจำปี2559” ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559
29. การแข่งขันหุ่นยนต์เห่ย จัดโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตร ในงานมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ “Bangkok Mini Maker Faire ปี 2” ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ วันที่ 21 มกราคม 2560 ได้รับรางวัลดังนี้
29.1 รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,400 บาท นางสาวณัฐสิมา ศิริภิรมย์,นางสาวอทิตตยา ถูกจิต
29.2 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ด.ช.พุทธิพล ภู่งาม,ด.ช.ปิยะพงษ์ เกื้อคีรี
29.3 รางวัลหุ่นยนต์สร้างสรรค์ เงินรางวัล 1,000 บาท ด.ญ.ศิริขวัญ จันทวงศ์,ด.ช.วัชรพล พูลสวน
30. ได้รับการสนับสนุนและรับมอบทุนพัฒนาต่อยอด การสร้างนวัตกรรม “ตู้เกมชู้ตขยะเพื่อแยกขยะ” กลุ่ม
เยาวชน ร.ร.อรุณวิทยา ประกอบด้วย นางสาวปิยาพัชร ปิ่นทอง นางสาวณัฐณิชา อังสวัสดิ์ นางสาว ภาวิณี รุ่งโรจน์ นักเรียนชั้น ม.5 จาก ค่าย 2 ปี 5 “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด นวัตกรรมของเยาวชน” โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
31. รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดเรียงความหัวข้อ : วิถีชีวิตของชาวทับสะแก วันวาน
วันนี้ และวันพรุ่งนี้ จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก รับมอบ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทับสะแก ดังนี้
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรุ่งทิวรรณ ริ้วงาม
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณิชกุล เมืองอุดม
รางวัลชมเชย 1. นายภูษิต ดีหะสิงห์
2. นางสาวจันทร์จิรา มั่นหมาย
3. นางสาวจันทนีย์ โหรชัยยะ
4. นางสาวกานต์พิชชา ทองแดง
5. นายธนภัทร โอวาท
32. รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปี
การศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559
32.1 ระดับประถมศึกษา
ลำดับ หมวดหมู่/รายการ นักเรียน ลำดับ
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 เงิน 1. เด็กชายณภัทร วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงณิชาพัฒน์ กิตติพันธุ์โสภณ
2 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ทองแดง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มศรี
2. เด็กชายนพรุจ สินสุขอุดมชัย
3. เด็กหญิงปัญญาพร ศรีเพ็ชร์

32.2 ระดับมัธยมศึกษา
ลำดับ หมวดหมู่/รายการ นักเรียน ลำดับ
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์
ม.1-ม.6 ทอง 1. นางสาวกมลนัทธ์ วงแหวน
2. นางสาวชญาดา วีระวงค์
3. นางสาวญาณีกร พลศิลา
4. นางสาวณัติฐมล สันติสุขวัฒน
5. นางสาวณิชกุล เมืองอุดม
6. นางสาวธัญพิชชา ศรีทอง
7. นายนนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา
8. นางสาวปนัดดา รุ่มสวย
9. นางสาวปรางทิพย์ คงแท่น
10. นายปิยนันท์ จำปีพันธ์
11. นายพงศกร สกุณา
12. นางสาวพิชานันท์ ภู่ทอง
13. นายพีรวัฒน์ เกษมสุขไพศาล
14. นางสาวภัทธิรวรรณ จันทร์น้อย15. นางสาวศรุตา สุตระ
16. นายศักรินทร์ สิมมา
17. นายศุภกร หุ่นงาม
18. นางสาวอภัสรา เกิดพุ่ม
19. นางสาวเมธาวี ทองสุข
20. นางสาวเมธาวี ดาวสุข
2 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ทอง 1. เด็กหญิงกษวรรณ ทอดสนิท
2. เด็กหญิงจามรี มุลีผล
3. นางสาวจุฑาทิพย์ พรศิริ
4. เด็กหญิงชลลดา ทองศรี
5. เด็กหญิงธัญชนก ประดิษฐ์พงษ์
6. นางสาวนัฐกานต์ อ้นพันธุ์
7. นางสาวบุษกร สันติวิทยารมย์
8. นางสาวบุษกร เจียมจริยา
9. เด็กหญิงปัณฑารีย์ อรุณคีรีวงศ์
10. นางสาวปีย์รดา เรืองโรจน์
11. นางสาวมนัสวี มงคลประณีตเลิศ
12. เด็กหญิงรัตนาวรี เชาว์ชะตา
13. เด็กหญิงวรรณดี เกิดสี
14. นางสาวศุภมาศ หล้าแหล่ง
15. นางสาวสิรินารถ ยอดใหญ่

ลำดับ หมวดหมู่/รายการ นักเรียน ลำดับ
3 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทอง 1. นายชัชดนัย ทองสม
2. นายนพรัตน์ เจี้ยมดี
3. นายปิยวิศว์ เตชะเดช
4. นายพัฒนพล ขำพวง
5. นางสาวสุชานรี โชคสมงาม
6. นายอภิสิทธิ์ ธวัชดำ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทองแดง 1. นายพัฒนพล ขำพวง
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงชนิศรา ลิ้มศุภพิริยะกิจ
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงิน 1. นางสาวกิรณา ห้วยหงษ์ทอง
7 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 เงิน 1. เด็กชายจงพิชิต ชิตสุข
2. เด็กชายพัฒนพงศ์ เผือกผุด
3. เด็กหญิงอรพิชญ์ มะณีแดง
8 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 ทอง 1. นายทวีศักดิ์ แก้วจีน
2. นายธนพล สิงทิศ
3. นายอภินันท์ สรสมศักดิ์

33. เด็กหญิงณัฐพันชร์ สุริยศศิธร รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
34. เด็กชายธีรวัฒน์ เสาวมล รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
35. รางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงชนะเลิศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560 ณ สนาม
กีฬากลางประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25 มีนาคม 2560
POOMSE สายดำ รุ่นอายุ 16-19 ปี Team
– ชนะเลิศ นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด
– รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด
– รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐมล ชัยหา
POOMSE สายน้ำตาล รุ่นอายุ 16-19 ปี Team
– ชนะเลิศ นางสาวกัญญาภัทร คำแผง

POOMSE สายแดง รุ่นอายุ 12-15 ปี Team
– ชนะเลิศ เด็กชายพลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายธนกร ทรัพย์มา
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพีรภูมิ อนรรฆเมธี
POOMSE สายน้ำตาล รุ่นอายุ 12-15 ปี Team
– ชนะเลิศ เด็กหญิงฐิติมา ภู่บุปผากาญจน
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายอชิตะ พ่วงตรง
POOMSE สายเหลือง รุ่นอายุ 12-15 ปี Team
– ชนะเลิศ เด็กหญิงอัญชิษฐา จีระฐีติ
– ชนะเลิศ เด็กชายเตชินท์ ตันเจริญ
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายณราธิป กงไกรศร
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพณทรรศน์ บัวแก้ว
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอนงค์นาฏ ล้ำเลิศ
POOMSE สายเหลือง รุ่นอายุ 9-11 ปี Team
– ชนะเลิศ เด็กหญิงอารยา จันทเขตต์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายศุภกฤต โตเต็ม
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนาวุฒิ พุ่มแก้ว
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพงศ์ศิริ วิทยาปัญญานนท์
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายกนก หวานชื่น
POOMSE สายเหลือง รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี Team
– รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายพชร ป้องพิมพ์
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัฐธิดา จีระฐิติ
– รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพงศกร เรื่องทิพย์
36. เด็กหญิงหทัยภัทร สุวรรณชัย ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2559 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

ปีการศึกษา 2560

รางวัลและเกียรติคุณของโรงเรียนอรุณวิทยา ปีการศึกษา 2560

 ผลงานดีเด่นประเภทสถานศึกษา

 1. เกียรติบัตรให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นทับสะแก โครงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 ระหว่างวันที่ 2-19 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นางอวยพร  คีรีวิเชียร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก

 1. เกียรติบัตร เป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

จาก นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 1. ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญแก่ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมโครงการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ ฝายมีชีวิต หมู่ที่ 3 บ้านยุบหวาย ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 โดย นายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอทับสะแก และ นายไสว หัดมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านยุบหวาย

 1. เกียรติบัตรนำรถประดับตกแต่งต้นเทียนเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน

พรรษา อำเภอทับสะแก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดย นางอวยพร  คีรีวิเชียร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก และ นายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอทับสะแก

 1. เกียรติบัตรสนับสนุนการแสดงนักเรียนในกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน

พรรษา อำเภอทับสะแก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดย นางอวยพร  คีรีวิเชียร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก และ นายรณยุทธ์ พรหมายน นายอำเภอทับสะแก

 1. เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น อำเภอ

ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จาก นายรณยุทธ์          พรหมายน นายอำเภอทับสะแก จัดโดย สาธารณสุขอำเภอทับสะแก

 1. เกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21-

22 พฤศจิกายน 2560 จากนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 1. ประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “คิดเลขเร็ว” โดย ศูนย์คณิตคิดเร็ว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 จาก นายเจริญ ทิศษา ครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน

 1. ประกาศนียบัตร เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการมัคคุเทศก์น้อย “ต้นกล้า พลัง คิดดี” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การ

เรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย โครงการ บริหาจัดการศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

 1. โล่เกียรติคุณ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 “Suratthani Diocese Jamboree

2017” ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี จาก ฝ่ายการศึกษาและธรรมฑูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดโดย มูลนิธิคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1. ใบอนุโมทนาบัตร ผู้บริจาคเงินในการบำรุงพระพุทธศาสนา วัดธรรมามูลวรวิหาร ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท

เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 1. เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด จาก การประเมินคุณภาพการศึกษา ในลำดับที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

รางวัลและเกียรติคุณของโรงเรียนอรุณวิทยา ปีการศึกษา 2560

 • ผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหาร
 1. เกียรติคุณบัตร “ผู้บังคับการค่าย” งานชุมนุมลูกเสือสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 “Suratthani Diocese

Jamboree 2017” ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม อ.พนม     จ.สุราษฎร์ธานี จาก ฝ่ายการศึกษาและธรรมฑูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดโดย มูลนิธิคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รางวัลและเกียรติคุณของโรงเรียนอรุณวิทยา ปีการศึกษา 2560

 • ผลงานดีเด่นประเภทครูและบุคลากร
 1. นางรัชดาวรรณ ดีหะสิงห์ ส่งนักกีฬา ทีม ARUNVITHAYA TKD เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลรวม 3 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง

 1. เกียรติบัตร ครูผู้สอนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด จาก การประเมินคุณภาพการศึกษา ในลำดับที่ 1-3 โดย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้

–   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1

 1. นางรัชดาวรรณ  ดีหะสิงห์

–  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2

 1. นางกัญญาวีร์ พ่วงลาภ
 2. นางณิชนันทน์ เปรมสุข
 3. นางนิราวดี สุขะนันท์

–   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2

 1. นางจินตนา ศิริสุทธิ์
 2. เกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย

รับมอบในพิธีวันครู 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก

 1. นางนิราวดี สุขะนันท์                     คณิตศาสตร์ดีเด่น
 2. นางประเสริฐทรง สองเมือง              ศิลปะดีเด่น
 3. นายธนเดช หุ่นยนต์                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
 4. เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตร ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จาก

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย รับมอบในพิธีวันครู 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก

 1. นางอุบล ทองคำ                          ปฐมวัยดีเด่น
 2. นางสาวมัตติกา มีจุ้ย                     วิทยาศาสตร์ดีเด่น
 3. นางธวัลรัตน์ ใจบุญ                       สังคมศึกษาฯดีเด่น
 4. นายทรงวุฒิ อิงคามระธร                ภาษาต่างประเทศดีเด่น
 5. นางรัชดาวรรณ ดีหะสิงห์ ส่งนักกีฬา ทีม ARUNVITHAYA TKD ประเภท Poomsae เข้าร่วมการแข่งขัน

เทควันโด รายการชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทวี นริสศิริกุล ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง

 1. นายสุรินทร์ เอี่ยมผึ้ง ผู้ฝึกสอน และนายชยกร บัวอำไพ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นำนักกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ จัดโดย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รางวัลและเกียรติคุณของโรงเรียนอรุณวิทยา ปีการศึกษา 2560

 • ผลงานดีเด่นประเภทผู้เรียน
 1. การแข่งขันเทควันโดรายการ True Arena Taekwondo Championships Hue Hin 2017 By View วัน

อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ทรู อรีน่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายน้ำตาล เด็กหญิงธิติมา ภู่บุปผากาญจน์
 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายน้ำตาล เด็กชายอชิตะ พ่วงตรง
 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายเขียว เด็กหญิงพิชามญธุ์ ศิลปานนท์
 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายเหลือง เด็กชายเตชินท์ ตันเจริญ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายน้ำตาล เด็กหญิงณัฐณิชา ทองดี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายเหลือง
 1. เด็กชายณราธิป กงไกรศร
 2. เด็กชายพณทรรศน์ บัวแก้ว
 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายดำ เด็กชายธนกร ทรัพย์มา
 • ชนะเลิศ POOMSAE ทีมหญิง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายเหลือง เด็กหญิงอารยา จันทเขตต์, เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ, เด็กหญิงอัญชิษฐา จีระฐิติ
 • ชนะเลิศ POOMSAE ทีมหญิง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายน้ำตาล เด็กหญิงณัฐณิชา ทองดี, เด็กหญิงธิติมา ภู่บุปผากาญจน์, เด็กหญิงปรียาภัทร ยอดทอง
 • ชนะเลิศ POOMSAE ทีมชาย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี สายแดง เด็กชายพีรภูมิ อนรรฆเมธี, เด็กชายพลพิสุทธิ์ ปัญญาวงศ์, เด็กชายธนกร ทรัพย์มา
 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15-17 ปี สายน้ำตาล เด็กหญิงปรียาภัทร ยอดทอง
 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15-17 ปี สายแดง เด็กชายพลพิสุทธิ์ ปัญญาวงศ์
 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15-17 ปี สายดำ นายณัฐพงศ์ สรสมศักดิ์
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15-17 ปี สายดำ นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด
 • ชนะเลิศ POOMSAE คู่ผสม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15-17 ปี สายแดง เด็กชายพีรภูมิ อนรรฆเมธี, นางสาวกัญญาภัทร คำแผง
 • ชนะเลิศ POOMSAE คู่ผสม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15-17 ปี สายดำ นายนัฐพงษ์ สรสมศักดิ์, นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด
 1. การแข่งขันเทควันโดรายการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์กีฬา

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง

 • ชนะเลิศ POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี สายเหลือง ดั้ง 1-2 เด็กหญิงอัญชิษฐา จีระฐิติ
 • ชนะเลิศ POOMSAE คู่หญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี สายเหลือง เด็กหญิงอารยา จันทรเขตต์, เด็กหญิงอัญชิษฐา จีระฐิติ
 • เหรียญเงิน POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 13-14 ปี สายแดง เด็กชายธนกร ทรัพย์มา
 • เหรียญเงิน POOMSAE คู่ผสม รุ่นอายุ 13-14 ปี สายแดง เด็กชายธนกร ทรัพย์มา, เด็กหญิงณัฐณิชา ทองดี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี สายน้ำตาล ดั้ง 6-7 เด็กหญิงณัฐณิชา ทองดี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 13-14 ปี สายเหลือง ดั้ง 1-2 เด็กชายเตชินท์ ตันเจริญ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 15-17 ปี สายแดง ดั้ง 7-8 เด็กหญิงพิชามญธุ์ ศิลปานนท์
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี สายแดง ดั้ง 7-8 เด็กชายพลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 11-12 ปี สายเหลือง ดั้ง 1-2 เด็กหญิงอารยา จันทเขตต์
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 11-12 ปี สายเหลือง ดั้ง 1-2 เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 11-12 ปี สายเหลือง ดั้ง 1-2 เด็กชายศุภกิจ โตเต็ม
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 11-12 ปี สายเหลือง ดั้ง 1-2 เด็กชายพณทรรศน์ บัวแก้ว
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 11-12 ปี สายเหลือง ดั้ง 1-2 เด็กชายกนก หวานชื่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 13-14 ปี สายน้ำตาล ดั้ง 6-7 เด็กชายอชิตะ พ่วงตรง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 13-14 ปี สายแดง ดั้ง 7-8 เด็กหญิงฐิติมา ภู่บุปผากาญจน์
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 13-14 ปี สายแดง ดั้ง 7-8 เด็กชายพีรภูมิ อนรรฆเมธี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 13-14 ปี สายเหลือง ดั้ง 1-2 เด็กชายณราธิป กงไกรศร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 15-17 ปี สายดำ, ดำแดง นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวหญิง รุ่นอายุ 18 ปี ขึ้นไป สายดำ, ดำแดง นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 POOMSAE เดี่ยวชาย รุ่นอายุ 18 ปี ขึ้นไป สายดำ, ดำแดง นายนัฐพงษ์ สรสมศักดิ์
 1. รางวัลการแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 วันที่ 9-10

มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1, 2, 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดังนี้

 • เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันประกวดเรียงความ ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวพิชญธิดา หนุนน้อย
 • เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวจันทนีย์ โหรชัยยะ
 • เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันประกวดอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ม.4-6 นางสาววีริสรา ต่ำตานี
 • เหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวอาภัสรา มั่นคง
 • เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันประกวดเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.1-3 นางสาวณัฐณิชา ทองแถม
 • เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันประกวดเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.4-6 นางสาวพิชานันท์ ภู่ทอง
 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลา

เกมส์” ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา

 1. นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด
 2. นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด
 3. รางวัลการแข่งขัน “เทควันโด ไทย พรีเมียร์ลีก 2017” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16

กรกฎาคม 2560
          **ถ้วยรางวัล

 1. นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด นักกีฬาพุมเซ่หญิงยอดเยี่ยมคะแนนสูงสุด *พุมเซ่-เดี่ยวหญิง
  2. นักกีฬายอดเยี่ยม พุมเซ่-ทีม ได้แก่ ด.ญ.อารยา จันทเขตต์ ด.ญ.เตชินี ตันเจริญ ด.ญ.อัญชิษฐา จีระฐิติ
  3. คะแนนรวม พุมเซ่-ทีม ชนะเลิศ ชาย-หญิง

**เหรียญรางวัล 12 ทอง / 3 เงิน / 7 ทองแดง 
เหรียญทอง

 1. นายณัฐพงษ์ สรสมศักดิ์ พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี ชาย สายดำ
 2. นายณัฐพงษ์ สรสมศักดิ์, เด็กหญิงณัฐธิดา ขาวปลอด พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 18-30 ปี ชาย-หญิง สายดำ
 3. นางสาวบุญยาพร ขาวปลอด  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง สายดำ
 4. เด็กหญิงปรียาภัทร ยอดทอง  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง สายไม่เกินสายแดง
 5. เด็กชายพลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย สายไม่เกินสายแดง
 6. เด็กชายพลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์, เด็กหญิงฐิติมา ภู่บุปผากาญจน  พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 สายแดง
 7. เด็กชายศุภกฤต โตเต็ม  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย สายไม่เกินสายฟ้า
 8. เด็กหญิงอัญชิษฐา, เด็กหญิงอารยา จันทเขตต์, เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ พุมเซ่ทีมหญิง รุ่นอายุ 12-14 ปี สายเหลือง

เหรียญเงิน

 1. นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี หญิง สายดำ
 2. เด็กหญิงพิชามญธุ์ ศิลปานนท์ พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง สายไม่เกินสายแดง
 3. เด็กชายธนาวุฒิ พุ่มแก้ว พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย สายไม่เกินสายฟ้า

เหรียญทองแดง

 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองดี  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง สายไม่เกินสายแดง
 2. เด็กหญิงฐิติมา ภู่บุปผากาญจน  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง สายไม่เกินสายแดง
 3. เด็กชายธนกร ทรัพย์มา  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย สายไม่เกินสายแดง
 4. เด็กชายเตชินท์ ตันเจริญ  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย สายไม่เกินสายฟ้า
 5. เด็กชายณราธิป กงไกรสร  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย สายไม่เกินสายฟ้า
 6. เด็กหญิงอารยา จันทเขตต์  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง สายไม่เกินสายฟ้า
 7. เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ  พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง สายไม่เกินสายฟ้า
 8. ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โดย สพม.10 ดังนี้

 1.  1. นายทวีศักดิ์ แก้วจีน Story Telling รางวัลเหรียญเงิน 72.83 คะแนน  ระดับชั้น ม.4-6 (ปกติ)
  2. นายสมบัติ พรมสูง Multi skill Competition รางวัลชมเชย 58.00 คะแนน ระดับชั้น ม.4-6 (ปกติ)
 2.   3. นางสาววรรณอนงค์ หาญพงษ์ธรรม  Impromptu Speech เกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน 22.00 คะแนน

ระดับชั้น ม.4-6 (ปกติ)

 1. รางวัลการแข่งขันเทควันโด ประเภท Poomsae รายการชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทวี

นริสศิริกุล ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ดังนี้

 • ประเภท Poomsae B รุ่นอายุ 10-12 ปี ชาย

เหรียญเงิน        เด็กชายศุภกฤต  โตเต็ม

เหรียญทองแดง  เด็กชายวุฒิชัย ตันเศวตฉัตร, เด็กชายพณทรรศน์ บัวแก้ว, เด็กชายกนก หวานชื่น และ

เด็กชายธนาวุฒิ  พุ่มแก้ว

 • ประเภท Poomsae B รุ่นอายุ 10-12 ปี หญิง

เหรียญทอง       เด็กหญิงอารยา  จันทเขตต์, เด็กหญิงเตชินี  ตันเจริญ

 • ประเภท Poomsae C รุ่นอายุ 13-15 ปี ชาย

เหรียญเงิน        เด็กชายธนกร  ทรัพย์มา

เหรียญทองแดง  เด็กชายพีรภูมิ  อนรรฆเมธี, เด็กชายพลพิสุทธิ์  แสงปัญญาวงศ์, เด็กชายอชิตะ พ่วงตรง และ

เด็กชายเตชินท์  ตันเจริญ

 • ประเภท Poomsae C รุ่นอายุ 13-15 ปี หญิง

เหรียญทอง       เด็กหญิงอัญชิษฐา จีระฐิติ

เหรียญทองแดง  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองดี, เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศิลปานนท์

 • ประเภท Poomsae D รุ่นอายุ 16-18 ปี หญิง

เหรียญทอง       เด็กหญิงปรียาภัทร  ยอดทอง

เหรียญเงิน        เด็กหญิงฐิติมา ภู่บุปผากาญจน์

เหรียญทองแดง  นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน

นักศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2560 ณ สนามโรงยิมโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ได้แก่ นักเรียนรายชื่อดังนี้

 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุขเอี่ยม
 2. เด็กหญิงจามรี มุลีผล
 3. เด็กหญิงลัลนา โนนตูม
 4. นางสาววรรณิสา ทอดสนิท
 5. นางสาวมัณฑนา หมื่นทิพย์
 6. นางสาวอรวรรรณ ดวงดี
 7. นางสาวชุติมา เกษแก้ว
 8. นางสาวอารยา ครุฑไชยันต์
 9. นางสาวกมลชนก เพชรพิรุณ
 10. นางสาวธนัญญา โตเต็ม
 11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้แก่ นักเรียนรายชื่อดังนี้

 1. เด็กชายสุเมธ เลื่อนลอย
 2. เด็กชายศักรนันท์ กล่อมสงค์
 3. เด็กชายอติวิชญ์ พุกดำ
 4. เด็กชายรัชกร ธัชศิริสิรภัทร
 5. เด็กชายอภิวิชญ์ เอี่ยมแสง
 6. เด็กชายทวีรัตน์ เหล่าลาภ
 7. เด็กชายปัณณธร ผิวงาม
 8. เด็กชายธนภัทร นาหัวคน
 9. เด็กชายกฤตเมธ ทอดสนิท
 10. เด็กชายศุภกฤต แก้วเจริญ
 11. เกียรติบัตรการแข่งขันกรีฑานักเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี

2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 15-25 สิงหาคม 2560 รับมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้แก่ นักเรียนรายชื่อดังนี้

เด็กชายอานนท์  พลทอง            วิ่ง 5×80 ม.      10 ปี ชาย       3  รางวัล

เด็กหญิงคนธวัลย์  พรงทอง         วิ่ง 4×100 ม.     10 ปี หญิง      3  รางวัล

เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองเสม        วิ่ง 100 ม.        10 ปี หญิง      3  รางวัล

เด็กชายธารทวี  วงษ์ทองแท้        วิ่ง 4×100 ม.     12 ปี ชาย       2  รางวัล

เด็กชายสารัส  สีวัง                  วิ่ง 4×100 ม.     12 ปี ชาย       2  รางวัล

วิ่ง 200 ม.        12 ปี ชาย       2  รางวัล

เด็กชายธีรภัทร  วงษ์คำ             วิ่ง 100 ม.        12 ปี ชาย       1  รางวัล

วิ่ง 400 ม.        12 ปี ชาย       3  รางวัล

วิ่ง 4×100 ม.     12 ปี ชาย       2  รางวัล

เด็กหญิงธิดารัตน์  จุทะบาล        วิ่ง 4×400 ม.     12 ปี หญิง      1  รางวัล

เด็กชายพีรภูมิ  อนรรฆเมธี          วิ่ง 400 ม.        14 ปี ชาย       2  รางวัล

วิ่ง 4×400 ม.     14 ปี ชาย       2  รางวัล

เด็กชายพยุหพล  บุญญา            วิ่ง 4×100 ม.     14 ปี ชาย       3  รางวัล

เด็กชายวีรภาค  ศรีจันทร์           วิ่ง 4×100 ม.     14 ปี ชาย       3  รางวัล

เด็กชายอภิณัฐ  จำเริญศรี           วิ่ง 4×100 ม.     14 ปี ชาย       3  รางวัล

วิ่ง 4×400 ม.     14 ปี ชาย       2  รางวัล

วิ่ง 100 ม.        14 ปี ชาย       3  รางวัล

เด็กชายฐานุวัฒน์  ลิ้มแสงอรุณ     วิ่ง 200 ม.        16 ปี ชาย       3  รางวัล

วิ่ง 4×100 ม.     16 ปี ชาย       1  รางวัล

เด็กชายเกียรติศักดิ์ รัตนราช        วิ่ง 4×100 ม.     16 ปี ชาย       1  รางวัล

วิ่ง 400 ม.        16 ปี ชาย       2  รางวัล

นายปัณณเพชญ์ วัฒโน              วิ่ง 4×100 ม.     16 ปี ชาย       1  รางวัล

นายทินภัทร      กอเผ่าพันธ์       วิ่ง 4×100 ม.     16 ปี ชาย       1  รางวัล

เด็กหญิงกษวรรณ ทอดสนิท        วิ่ง 4×100 ม.     16 ปี หญิง      1  รางวัล

นางสาววรรณิสา  ทอดสนิท        วิ่ง 4×100 ม.     16 ปี หญิง      1  รางวัล

นางสาวอรวรรณ  เสืออบ           วิ่ง 4×100 ม.     16 ปี หญิง      1  รางวัล

วิ่ง 4×400 ม.     16 ปี หญิง      2  รางวัล

นางสาวพิมพ์วิภา  สะใบงาม        วิ่ง 4×400 ม.     16 ปี หญิง      2  รางวัล

นางสาวพิชามญธุ์  ศิลปานนท์      วิ่ง 4×400 ม.     16 ปี หญิง      2  รางวัล

นางสาวจณิตา  พุทธอินทร์         วิ่ง 4×400 ม.     18 ปี หญิง      3  รางวัล

นางสาวพิชานันท์  ภู่ทอง            วิ่ง 4×400 ม.     18 ปี หญิง      3  รางวัล

วิ่ง 800 ม.        18 ปี หญิง      2  รางวัล

นายอานนท์      ส่งกลิ่น            วิ่ง 4×100 ม.     18 ปี ชาย       3  รางวัล

นายอานนท์      ส่งกลิ่น            วิ่ง 4×400 ม.     18 ปี ชาย       3  รางวัล

นายนเร  แซ่เล้า                      วิ่ง 4×100 ม.     18 ปี ชาย       2  รางวัล

ภาณุวัฒน์  ตั้งสุภากิจ               วิ่ง 4×100 ม.     18 ปี ชาย       2  รางวัล

นายเจษฏา  วรรณวงษ์              วิ่ง 400 ม.        18 ปี ชาย       1  รางวัล

วิ่ง 4×100 ม.     18 ปี ชาย       2  รางวัล

วิ่ง 4×400 ม.     18 ปี ชาย       3  รางวัล

 1. รางวัลการแข่งขันเทควันโด ประเภท Poomsae รายการ “เทควันโด ไทย พรีเมียร์ลีก 2017” ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2560 เป็นการแข่งขันเทควันโดลีก แบบเก็บคะแนนสะสมทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม ทั่วประเทศ ในการแข่งขันสนามที่ 2 ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง : 6 เหรียญเงิน : 7 เหรียญทองแดง ดังนี้
 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี หญิง สายไม่เกินสายฟ้า

เหรียญทองแดง  เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ

 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย สายไม่เกินสายฟ้า

เหรียญเงิน        เด็กชายณราธิป  กงไกรสร

เหรียญทองแดง  เด็กชายเตชินท์  ตันเจริญ

 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง สายไม่เกินสายฟ้า

เหรียญทองแดง  เด็กหญิงอารยา  จันทเขตต์

 • ประเภท Poomsae ทีม รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง สายไม่เกินสายฟ้า

เหรียญเงิน        เด็กหญิงอารยา  จันทเขตต์, เด็กหญิงเตชินี  ตันเจริญ, เด็กหญิงอัญชิษฐา  จีระฐิติ

 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย สายไม่เกินสายแดง

เหรียญทองแดง  เด็กชายธนกร  ทรัพย์มา

 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี หญิง สายไม่เกินสายแดง

เหรียญทองแดง  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองดี, เด็กหญิงฐิติมา  ภู่บุปผากาญจน

 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี ชาย สายไม่เกินสายแดง

เหรียญทอง       เด็กชายพลพิสุทธิ์  แสงปัญญาวงศ์

 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง สายไม่เกินสายแดง

เหรียญทอง       เด็กหญิงบุญยาพร  ขาวปลอด

เหรียญเงิน        เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศิลปานนท์

เหรียญทองแดง  เด็กหญิงปรียาภัทร  ยอดทอง

 • ประเภท Poomsae คู่ผสม รุ่นอายุ 15-17 ปี สายไม่เกินสายแดง

เหรียญทอง       เด็กชายพลพิสุทธิ์  แสงปัญญาวงศ์ และ เด็กหญิงฐิติมา  ภู่บุปผากาญจน

 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี ชาย สายสายดำ

เหรียญทอง       นายณัฐพงษ์  สรสมศักดิ์

 • ประเภท Poomsae เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี หญิง สายสายดำ

เหรียญเงิน        นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด

 • ประเภท Poomsae คู่ผสม รุ่นอายุ 18-30 ปี สายดำ

เหรียญทอง       นายณัฐพงษ์  สรสมศักดิ์ และ นางสาวณัฐธิดา ขาวปลอด

 1. รางวัลการแข่งขัน “GH Bank” เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 รุ่นประชาชนั่วไป

ประเภทเคียวรูกิ และพุมเซ่ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

– เหรียญเงิน เด็กชายธนกร  ทรัพย์มา  ประเภทพุมเซ่เดี่ยว สาย B รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย

 1. รางวัลการแข่งขันเทควันโด ประเภท Poomsae รายการ “เทควันโด ไทย พรีเมียร์ลีก 2017” ณ ห้องได

มอนด์ฮอลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2560 เป็นการแข่งขันเทควันโดลีก แบบเก็บคะแนนสะสม ทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม ทั่วประเทศ ในการแข่งขันสนามที่ 2 ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง : 6 เหรียญเงิน : 7 เหรียญทองแดง ดังนี้

13.1 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี หญิง ไม่เกินสายฟ้า Poomsae

เหรียญทองแดง  เด็กหฺญิงเตชินี  ตันเจริญ

13.2 รุ่นอายุ 12-14 ปี

13.2.1 ไม่เกินสายฟ้า Poomsae

– ทีมหญิง Poomsae Team Female

เหรียญเงิน      เด็กหญิงอารยา  จันทเขตต์, เด็กหญิงเตชินี  ตันเจริญ, เด็กหญิงอัญชิษฐา  จีระฐิติ

– เดี่ยว Poomsae  ชาย  เหรียญทอง  เด็กชายศุภกฤต  โตเต็ม

– เดี่ยว Poomsae  ชาย  เหรียญเงิน  เด็กชายเตชินท์  ตันเจริญ

– เดี่ยว Poomsae  ชาย  เหรียญทองแดง  เด็กชายกนก  หวานชื่น,  เด็กชายณราธิป  กงไกรสร

– เดี่ยว Poomsae  หญิง  เหรียญทองแดง  เด็กหญิงอารยา  จันทเขตต์

13.2.2 ไม่เกินสายแดง Poomsae

– เดี่ยว Poomsae ชาย  เหรียญทองแดง    เด็กชายพีรภูมิ  อนรรฆเมธี

– เดี่ยว Poomsae ชาย  เหรียญทองแดง    เด็กชายธนกร  ทรัพย์มา

– เดี่ยว Poomsae หญิง  เหรียญทองแดง   เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองดี

– เดี่ยว Poomsae หญิง  เหรียญทองแดง   เด็กหญิงฐิติมา  ภู่บุปผากาญจน

13.3 รุ่นอายุ 15-17 ปี

13.3.1 ไม่เกินสายแดง Poomsae

– เดี่ยว Poomsae  ชาย  เหรียญทอง       เด็กชายพลพิสุทธิ์  แสงปัญญาวงศ์

– เดี่ยว Poomsae  หญิง  เหรียญทอง      เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศิลปานนท์

– เดี่ยว Poomsae  หญิง  เหรียญเงิน       เด็กหญิงปรียาภัทร  ยอดทอง

– คู่ผสม Poomsae  เหรียญทอง   เด็กชายพลพิสุทธิ์  แสงปัญญาวงศ์ และ เด็กหญิงฐิติมา  ภู่บุปผากาญจน

13.3.2 สายดำ Poomsae

– เดี่ยว Poomsae  หญิง  เหรียญทองแดง  นางสาวบุณยาพร  ขาวปลอด

13.4 รุ่นอายุ 18-30 ปี

– เดี่ยว Poomsae  ชาย  เหรียญทอง       นายณัฐพงษ์  สรสมศักดิ์

– เดี่ยว Poomsae  หญิง  เหรียญทองแดง  นางสาวณัฐธิดา  ขาวปลอด

– คู่ผสม Poomsae  เหรียญทอง   นายณัฐพงษ์  สรสมศักดิ์ และ นางสาวณัฐธิดา  ขาวปลอด

 1. เกียรติบัตรรางวัล การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนระดับจังหวัด ปี 2560 จาก สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ไว้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

14.1 รายการ “การแข่งขัน Impromptu Speech”

ระดับชั้น ป.1-3   รางวัลระดับเหรียญเงิน    เด็กหญิงพรชนัน  สุวรรณรัต

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เด็กหญิงจิณณพัต  แต่แดงเพชร

ระดับชั้น ป.4-6   รางวัลระดับเหรียญเงิน    เด็กหญิงเมษิกานต์  โพธิ์ระย้า

รางวัลระดับเหรียญเงิน          เด็กชายปัณณพัฒน์  จงเอกวุฒิ

ระดับชั้น ม.1-3   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  เด็กหญิงนงค์นภัส  วงศ์เปีย

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง  เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองแถม

14.2 รายการ “การแข่งขัน Story Telling”

ระดับชั้น ป.4-6   รางวัลระดับเหรียญทอง   เด็กหญิงนิภาวรรณ  ผดุงผล

รางวัลระดับเหรียญทอง         เด็กหญิงขวัญชนก  สารพัฒน์

ระดับชั้น ม.1-3   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  เด็กหญิงชนิศรา  ลิ้มศุภพิริยะกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  เด็กหญิงพรหมพร พรหมประดิษฐ์

14.3 รายการ “การแข่งขัน Multi Skill Competition”

ระดับชั้น ป.4-6   รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  เด็กหญิงวรัญญกานต์ คงพสิษฐ์พร

รางวัลระดับเหรียญเงิน          เด็กหญิงวรัญรัตน์  ชินวร

ระดับชั้น ม.1-3   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  เด็กชายสารัช  สารพัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง  เด็กชายธนิตพงศ์  ปิติพันธ์เจริญ

 1. เกียรติบัตรรางวัล การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 “Sport

Hero” จาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ดังนี้

 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 วอลเลย์บอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2561

ณ สนามโรงเรียนเทศบาลธรรมิการาม

ปี พ.ศ.2561

รางวัลและเกียรติคุณของโรงเรียนอรุณวิทยา ปีการศึกษา 2561

 ผลงานดีเด่นประเภทสถานศึกษา

 1. เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 1. เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 1. ประกาศเกียรติคุณ แผนกสองภาษา English Program โรงเรียนอรุณวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Hong

Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2018 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

 1. เกียรติบัตร ร่วมงานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

เขต 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561

 1. ประกาศเกียรติคุณ การมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี 2561”

จัดโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมกับ อำเภอทับสะแก และองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ คลองหนองไม้ดำ บริเวณฝายบ้านป้าแจ๋ว หมู่ 2 บ้านแสงทอง ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. ประกาศเกียรติบัตร สนับสนุนการจัดกิจกรรม “งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี

2561” จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 3 กันยายน 2561

 

รางวัลและเกียรติคุณของโรงเรียนอรุณวิทยา ปีการศึกษา 2561

 • ผลงานดีเด่นประเภทผู้บริหาร
 1. บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ

การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน” ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโยเซฟ โรงเรียนอรุณวิทยา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา เป็นวิทยากรอบรม “โครงการพัฒนาการจัด

ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโยเซฟ โรงเรียนอรุณวิทยา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา-ผู้ทรงคุณวุฒิ-คณะทำงาน เข้าร่วมประชุม

วิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเขาล้อมหมวก ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 1. บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา ได้รับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ 95/2561

 1. บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมตามโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร อบรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโยเซฟ โรงเรียนอรุณวิทยา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รางวัลและเกียรติคุณของโรงเรียนอรุณวิทยา ปีการศึกษา 2561

 • ผลงานดีเด่นประเภทครูและบุคลากร
 1. คณะครูปฐมวัยเป็นวิทยากรผู้ช่วย การอบรม “โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย

ปีงบประมาณ 2561″ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สำหรับโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโยเซฟ โรงเรียนอรุณวิทยา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. นายณัฏฐ์วรัตม์ เลิศแล้ว และนางสาวอรวรรณ สีเหลือง รางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจ ในการประกวด

“คู่พระ-นาง บุพเพสันนิวาส” โครงการประจวบคีรีขันธ์เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ถนนสายท่องเที่ยววิถีไทยใจเป็นสุข กิจกรรมลานวัฒนธรรม (10 ลาน Art 10 Act ไทย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ณ เวทีสะพานสราญวิถี อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 1. เกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ดังนี้

 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น นางสาวมยุรีย์  ทองคำ
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น นางสาวอมรรัตน์  เผือกผ่อง
 3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น นายสุรินทร์  เอี่ยมผึ้ง
 4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น นางสาวเรวดี  เจียมดี
 5. นางมาลา ฉัตรบรรยงค์ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ประจำปี 2559 ของ คุรุสภา มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พุทธศักราช 2560
 6. นางสาววรรณา จูสวย ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดย ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ รักาษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังนี้

5.1  มีคุณสมบัติในการตรวจข้อสอบสาระที่ 2 การเขียน ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม และตัวชี้วัดที่ 8 เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5.2  มีคุณสมบัติในการตรวจข้อสอบสาระที่ 2 การเขียน ตัวชี้วัดที่ 5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 1. นายชูฤทธิ์ โชคลาภ และ นายมนัส องค์เชษฐ์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 (ชั้น 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. นายปัณฑ์ธรรศ ปันแสง ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 จาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในงานวันครู วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

รางวัลและเกียรติคุณของโรงเรียนอรุณวิทยา ปีการศึกษา 2561

 • ผลงานดีเด่นประเภทผู้เรียน
 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการธงชัยธรรมจักรคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ประเภททีมหญิง

รุ่นประชาชน วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง รุ่นประชาชน รายการร่อนทองคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี

2561 ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 1. รางวัลในการแข่งขันเทควันโด รายการเมืองร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี เทควันโด โอเพ่น 2018 ครั้งที่ 1 ชิงถ้วย

นายกเทศมนตรีสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ผลการแข่งขันดังนี้

 1. ประเภทพุมเซ่ 15 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
 2. ประเภทต่อสู้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
 3. ถ้วยรางวัลนักกีฬาพุมเซ่ยอดเยี่ยม ระดับสายสี (ด.ญอารยา จันทเขตต์)
 4. ตัวแทนระดับภาค 2 นักกีฬาเทควันโด เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ รายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

“เชียงรายเกมส์” ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (ระดับภาค 2) “อ่างทองเกมส์”ระหว่างวันที่ 3-13 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง อ.ไชโย จ.อ่างทอง ผลการแข่งขันดังนี้
1. พุมเซ่เดี่ยวชาย นายพลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์

 1. พุมเซ่เดียวหญิง นางสาวบุญยาพร ขาวปลอด
 2. พุมเซ่คู่ผสม นายธนกร ทรัพย์มา, นางสาวณัฎฐณิชา ทองดี

4.พุมเซ่ทีมหญิง เด็กหญิงอารยา จันทเขตต์ เด็กหญิงเตชินี ตันเจริญ เด็กหญิงอัญชิษฐา จีระฐิติ

 1. รางวัลในการแข่งขันฟุตบอล 8 คน “นครหลวงค้าข้าวคัพ ครั้งที่ 2” จัดโดย ร้านหนุ่ย-ปอ ค้าข้าว/นครหลวงค้า

ข้าว(ข้าวตราคุ้มแก้ว) วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดนาล้อม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการแข่งขันดังนี้
– ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
– อันดับ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมวอลเลย์บอลหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจำปี 2561 (11 ทีม) ระหว่างวันที่ 11-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมมิการาม

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมวอลเลย์บอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

ประจำปี 2561 รอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์(รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

 1. รางวัลในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย และกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย วันอังคารที่ 7 สิงหาคม

2561 เวลา 08.30-15.00 น. ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการแข่งขัน ดังนี้

ทีมอรุณวิทยา 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เข้าเเข่งขันต่อในระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม

– นายนนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา

– นายปิยนันท์ จำปีพันธ์

– นายวรภัทร ตุ้งสวัสดิ์

ทีมอรุณวิทยา 2 เข้าชิงรางวัลชมเชย

– นางสาวรีนา เอียดเเก้ว

– นางสาวจันทนีย์ โหรชัยยะ

– นายปัณณเพชร วัฒโน

 1. รางวัลในการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง รายการกีฬาเทิดพระเกียรติวันแม่ ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนธงชัยวิทยา ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561
 • ชนะเลิศ อรุณวิทยา ทีมA
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 อรุณวิทยา ทีมB
 1. โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในการแข่งขันคิดเลขเร็วชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 19 PAMA THAILAND

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ด.ช.นันทนัฏฐ์ ผดุงเกียรติวงษ์ รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ช.ภูมิภัช ปานนิล รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.พิมพ์นิภา สิทธิกิตตินันท์ รางวัลชมเชยอันดับ 1

 1. เด็กหญิงกรกฎ สอนง่าย นักเรียนชั้น ป.6/1 ถ้วยรางวัลอันดับ 3 การแข่งขันเรือใบ ประเภท FF II รายการ

“เกาะพะงันรีกัตต้า 2561 : KOH PHANGAN REGATTA 2018” เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

 1. เด็กหญิงกรกฎ สอนง่าย นักเรียนชั้น ป.6/1 รางวัลอันดับ 3 การแข่งขันเรือใบ ประเภท FF II รายการ

“เกาะพะงัน รีกัตต้า 2561 : KOH PHANGAN REGATTA 2018” เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

 1. โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทคู่ ชาย-หญิง”ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561 จาก ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดินเกิด” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชาย – นายภาดล พราหมณ์ประยูร นักเรียน ม.4/2
หญิง – เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวสง่า นักเรียน ม.1/1

 1. การแข่งขันฟุตซอล 7 คน ศิษย์เก่าทับสะแกวิทยาคัพ ครั้งที่ 1/2018 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2561

ณ สนามโรงเรียนทับสะแกวิทยา ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการแข่งขันดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ รุ่น 12 ปี
 • รางวัลชนะเลิศ รุ่น 13 ปี
 • นักเตะยอดเยี่ยม 12 ปี ด.ช.พลังไชย หอกกิ่ง
 • นักเตะยอดเยี่ยม 13 ปี ด.ช.ณัฐวุฒิ มะณี
 • ดาวซัลโวสูงสุด ด.ช.ธารทวี วงษ์ทองแท้
 1. นักกีฬาชมรมเทควันโดโรงเรียนอรุณวิทยา การแข่งขันเทควันโด ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 รุ่น

ประชาชนทั่วไป ประเภทพุมเซ่และเคียวรุกิ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ผลรางวัล ดังนี้

เดี่ยวชาย

 • นายพลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ เหรียญทองแดง

ทีมชาย

 • นายพลพิสุทธิ์ แสงปัญญาวงศ์ & นายธนกร ทรัพย์มา เหรียญทองแดง

เดี่ยวหญิง

 • นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด เหรียญทอง
 • นางสาววรรณิดา จันทร์ณรงค์ เหรียญทองแดง
 1. นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนอรุณวิทยา ได้รับเหรียญทองแดง พุ่มเซ่หญิง การ

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เชียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

 

 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ ผดุงผล นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับเกียรติเป็นมัคคุเทศก์น้อย นำชมภายในศูนย์การเรียนรู้

เนื่องในโอกาสจัดงาน “เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 1” วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ตำบลนาหูกวาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. รางวัลแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพ งาน “สดุดีวีรชน 8 ธ.ค. 2484” ณ กองบิน 5 กองทัพอากาศ อ.เมือง

จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • นางสาวพิมพ์ลภัส บุญรักษ์ ม.5

รางวัลชมเชยอันดับ 1

 • นายพิษณุพงษ์ นีละโยธิน ม.5

รางวัลชมเชยอันดับ 2

 • นางสาวนริศรา เมืองสมัย ม.5
 1. นักฟุตบอลทีมอรุณวิทยา รุ่นอายุ 13 ปี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน สโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี

เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ ฤดูกาล 2018-2019 : U13 Thailand Youth League 2017-2018 “สานฝัน…ฟุตบอลไทยไป ฟุตบอลโลก” รุ่นอายุ 13 ปี โซนภาคตะวันตก

 1. นักกีฬาชมรมเทควันโดโรงเรียนอรุณวิทยา รายการเพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง ประเภท

เคียวรูกิพุมเซ่ และฟรีสไตล์พุมเซ่ “Phetchaburi Taekwondo Open 9th” จัดโดย ชมรมเทควันโด SP เพชรบุรี ณ โรงยิม อเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยการเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2018 ผลดังนี้

 • 1 ถ้วยรางวัล คะแนนรวมทีม ท่ารำ
 • 1 ถ้วยรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม ท่ารำ
 • 44 เหรียญทอง
 • 3 เหรียญเงิน
 • 1 เหรียญทองแดง
 1. นักกีฬาฟุตบอล “อรุณวิทยาฟุตบอลคลับ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ “ฟุตซอลกู้ภัยคัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี

2561 รุ่นประชาชนชาย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

 1. นางสาวบุณยาพร ขาวปลอด นักกีฬาชมรมเทควันโดอรุณวิทยา รับเกียรติบัตร จาก ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี ในฐานะนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” เหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด พุมเซ่-บุคคลหญิง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

 1. รางวัลระดับชาติ(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่าง วันที่ 25 – 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการแข่งขันดังนี้

– สังคมศึกษาฯ การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 คะแนน 89.4 ระดับเหรียญทอง อันดับ 31

 1. เด็กชายธงฉาน แดงเครือ
 2. เด็กหญิงนันท์นภัส ต๊ะแก้ว

– ภาษาต่างประเทศ  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 คะแนน 84 ระดับเหรียญทอง อันดับ 28

 1. เด็กหญิงญาณินทร รักธรรม
 2. เด็กหญิงณัฐพัชร์ สุริยศศิธร
 3. รางวัลระดับชาติ(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ

และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาา ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่าง วันที่ 25 – 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการแข่งขันดังนี้

– การงานอาชีพ  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 คะแนน 88.8 ระดับเหรียญทอง อันดับ 12

 1. นางสาวพัชมล แก้วไทรนันท์
 2. นางสาวพัชรวดี กำลังงาม
 3. นางสาววาสิฐี ทองกล่อม

– ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ม.4-ม.6 คะแนน 85.33 ระดับเหรียญทอง อันดับ 14

 1. นางสาวชนิศรา ลิ้มศุภพิริยะกิจ

– การงานอาชีพ  การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน ม.1-ม.3     คะแนน 84.6 ระดับเหรียญทอง อันดับ 27

 1. เด็กหญิงจุฑามาศ วิรัตน์
 2. เด็กหญิงรพีพรรณ ไพบูลย์อัตถกิจ
 3. เด็กหญิงวิภาพร มารุ่ง
 4. รางวัลแชมป์ “คริสต์มาส Supper Cup 2018 ครั้งที่ 1” การแข่งขันวอลเลย์บอล “คริสต์มาส ซุปเปอร์คัพ

2018 ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอรุณวิทยา

 • ทีมชาย – อรุณวิทยา
 • ทีมหญิง – อรุณวิทยา ทีม A
 1. นักเรียนรับรางวัล การแข่งขัน “คณิตคิดเร็วและคณิตศาสตร์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี

2562″ จัดโดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ พัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ผลการแข่งขันดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล :

 • ชนะเลิศ เด็กชายนันทณัฏฐ์ ผดุงเกียรติวงศ์ คะแนน 100 %
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภูมิภัช ปานนิล คะแนน 85 %
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สิทธิกิตตินันท์ คะแนน 80 %

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 :

 • อันดับ 26 เด็กหญิงธารินันท์ ชัยภักดี คะแนน 58.33 %

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 :

 • อันดับ 10 เด็กชายณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงศ์ คะแนน 72.50 %
 1. ผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 11

ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม ๒๕๖2  ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนุบาล (IN)

ลำดับที่ 1 เด็กชายภูมิภัช  ปานนิล  รับโล่ / เงินรางวัล 2,000 บาท

ลำดับที่ 9 เด็กหญิงชญาดา  วันทนากร

ประถมศึกษาปีที่ 1 (IN)

ลำดับที่ 1 เด็กหญิงธารินันท์  ชัยภักดี  รับโล่ / เงินรางวัล 2,000 บาท

ลำดับที่ 2 เด็กหญิงสุวิมล สุขศรี  รับโล่ / เงินรางวัล 1,500 บาท

ลำดับที่ 3 เด็กชายณัฏฐชัย  เพาะพูนธนกิตต์  รับโล่ / เงินรางวัล 1,000 บาท

ลำดับที่ 5 เด็กชายพงศธร  เงินแท่ง   รับโล่ / เงินรางวัล 500 บาท

ลำดับที่ 8 เด็กชายกาญจน์  กาญจนาคม

ลำดับที่ 10 เด็กหญิงกรกนก  ฉัตรทอง

ลำดับที่ 11 เด็กชายฮันราดู  ยาดอว์

ลำดับที่ 14 เด็กหญิงอิงดาว  บุญเมือง

ประถมศึกษาปีที่ 2 (IN)

ลำดับที่ 2 เด็กชายณัฐนันท์  ผดุงเกียรติวงษ์  รับโล่ / เงินรางวัล 1,500 บาท

ลำดับที่ 14 เด็กหญิงรมณ  แผ้วลุ่มแฝก

ประถมศึกษาปีที่ 3 (IN)

ลำดับที่ 5 เด็กชายธนัช  เถาเครือมาศ   รับโล่ / เงินรางวัล 500 บาท

ลำดับที่ 9 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่จัง

ลำดับที่ 14 เด็กหญิงณิชาภา  เทียนเทศ

ประถมศึกษาปีที่ 4 (IN)

ลำดับที่ 11 เด็กหญิงชริสรา  บำรุงพล

ประถมศึกษาปีที่ 6 (IN)

ลำดับที่ 7 เด็กหญิงเปมิกา  สุขะนันท์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (IN)

ลำดับที่ 4 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กล้าหาญ   รับโล่ / เงินรางวัล 500 บาท

ลำดับที่ 5 เด็กชายธณาวุฒิ  พุ่มแก้ว   รับโล่ / เงินรางวัล 500 บาท

ลำดับที่ 10 เด็กชายดนัยวิชช์  ปิ่นสวัสดิ์

ลำดับที่ 11 เด็กชายจิราเมศร์  พงศ์พิทักษ์

ลำดับที่ 13 เด็กชายธนพล  อยู่คง

ลำดับที่ 14 เด็กหญิงพิชญธิดา  แจ่มสุข

 1. ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น(สาย 1) และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบสอง ระดับประเทศ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)

 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพชรน้อย   ชั้น ม.3 EP  รางวัลเหรียญเงิน
 2. เด็กชายรสศรัณย์ กาญจนรัตน์ ชั้น ม.1 EP  รางวัลเหรียญทองแดง

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)

 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์ สุริยศศิธร    ชั้น ป.6 EP       รางวัลเหรียญเงิน
 2. เด็กชายปัณณพัฒน์ จงเอกวุฒิ ชั้น ป.5 EP       รางวัลเหรียญเงิน
 3. เด็กหญิงเปมิกา สุขะนันท์    ชั้น ป.6 EP       รางวัลเหรียญเงิน
 4. เด็กหญิงพรเกล้า สุวรรณมณี ชั้น ป.6 EP       รางวัลเหรียญทองแดง
 5. เด็กหญิงภัทรวดี หนูแก้ว    ชั้น ป.6 EP       รางวัลเหรียญทองแดง

 

รายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าสอบในรอบสอง ระดับประเทศ ณ ศูนย์สอบภูมิภาค

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์ เพชรน้อย  ชั้น ม.3 EP

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์ สุริยศศิธร    ชั้น ป.6 EP
 2. เด็กชายปัณณพัฒน์ จงเอกวุฒิ ชั้น ป.5 EP
 3. เด็กหญิงเปมิกา สุขะนันท์    ชั้น ป.6 EP
 4. ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม – 29 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬา

กลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

– ชนะเลิศ รุ่น อายุ 15 ปี หญิง

– ชนะเลิศ รุ่น อายุ 15 ปี ชาย

– รองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

 1. ผลการแข่งขันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

– รองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นอายุ 15 ปี ชาย

 1. นายนิรวิทธ์ แพ่งอินทร์         ม.1/2
 2. นายธนวันต์ แพ่งอินทร์         ม.1/2
 3. นายกิตติธร พุกลิ้ม              ม.2/2

** สรุปข้อมูล อัพเดต ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 **