กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มงานต่อไปนี้

  • คณะกรรมการนโยบายและวางแผน
  • กลุ่มงานประกันคุณภาพภายใน
  • กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
  • กลุ่มงานสารบรรณ
  • ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

  • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
  • โครงการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมพัฒนาสถานศึกษา
  • โครงการประกันคุณภาพภายใน
  • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ