กลุ่มบริหารงานปฐมวัย

กลุ่มบริหารงานปฐมวัย ประกอบด้วยกลุ่มงานต่อไปนี้

  • คณะกรรมการนโยบายและวางแผน
  • กลุ่มงานจัดการศึกษา
  • กลุ่มงานวิชาการ
  • กลุ่มงานกิจการนักเรียน
  • กลุ่มงานบุคคล
  • กลุ่มงานบริการทั่วไป