กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยกลุ่มงานต่อไปนี้

 • คณะกรรมการนโยบายและวางแผน
 • กลุ่มงานหลักสูตร
 • กลุ่มงานจัดการเรียนรู้
 • กลุ่มงานนิเทศภายใน
 • กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล
 • กลุ่มงานทะเบียนและเอกสารการเรียน

โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน

 • โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้
 • โครงการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
 • โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • โครงการส่งเสริมทักษะการทำงาน
 • โครงการพัฒนาหลักสูตร
 • โครงการนิเทศการเรียนการสอน
 • โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
 • โครงการบูรณาการสาระการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน