วัดผลประเมินผล นักเรียนทุกระดับชั้น

จะมีการวัดผลประเมินผล ตามสภาพจริงในแต่ละรายวิชาในระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565ขอให้นักเรียน ติดตาม จากครูประจำวิชา