ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน (MOU )

เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนอรุณวิทยาได้มีการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting โอกาส
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน (MOU ) กับ
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า
โดย อาจารย์ไห่หยาง (๋Jinbu Language)
มีผู้ลงนามและผู้เข้าร่วมดังนี้

1. นางเพชรสุภัค กิจสกุล ผู้อำนวยโรงเรียนอรุณวิทยา
2. นางสาว ชนิดา บัวแดง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
3. นายจิระศักดิ์ แก้วละเอียด ผู้ประสานงานการสอนภาษาจีน
4. นางสาวหทัยรัตน์ บัวดวง ครูผู้สอนภาษาจีน
5. นางสาว ธีราพร ไพรพนัส ครูผู้สอนภาษาจีน
6. นางสาว ศิริกูล มีพิมพ์ ครูผู้สอนภาษาจีน

ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของโรงเรียนอรุณวิทยาต่อไป