ขอแสดงความยินดี

นายศุภกิตติ์ ไกรสรแสน
โรงเรียนอรุณวิทยา
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

และนางสาวศิริขวัญ จันทวงศ์
ได้รับรางวัล ชมเชย

จากการ เข้าร่วมประกวดประเภท กลอนสุภาพ
เนื่องในโอกาสรำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรกรรม
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔