ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน ม.1-ม.3 สัปดาห์หน้า

  • 29,30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. เรียน Online
  • 2, 3 ธ.ค เรียน On Site
  • 4-6 ธ.ค. วันหยุด
  • 7,8,9 ธ.ค. เรียน On Site
  • 10-12 ธ.ค. วันหยุด
  • ถือปฏิบัติตามนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง