นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 กำหนดเริ่ม เรียน On Site

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เตรียมตัวให้พร้อม

การแต่งกาย ชุดพละและปฏิบัติตามมาตรการ 6+ หลัก , 6 เสริม , 7เน้น

รายละเอียด ครูประจำชั้นจะแจ้งเพิ่มเติม ผ่านไลน์กลุ่ม ห้องเรียน

หมายเหตุ ถือตามประกาศนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบดำเนินการแจ้งให้ทราบในทันที