ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ปรางทอง สอนนาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลป์ภาษาจีน A.V. 57 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ปรางทอง สอนนาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศิลป์ภาษาจีน A.V. 57 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนอรุณวิทยาได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะภาษาและวรรณคดี ณ Anhui Agricultural University เมืองอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน