ประกาศ การเปิดการเรียนการสอน รูปแบบ On Site ของนักเรียน ระดับ มัธยมปลาย โดยปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด