ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ และเตรียมตัว สำหรับ นักเรียนที่ยืนยันการรับการฉีดวัคซีน

ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ และเตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่ยืนยันการรับการฉีดวัคซีน #ชุดที่สอง เข็มแรก

กำหนดนัดหมายของเราคือวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ขอให้เตรียมพร้อมในด้านเอกสาร

– สำเนาบัตรประชาชน
– แบบสำรวจและใบยินยอม
– แบบคัดกรองก่อนการฉีด
– แบบบันทึกข้อมูลผู้รับการฉีดวัคซีน และนำมาในวันที่รับการฉีดวัคซีน

# ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอ
# รับประทานอาหารให้เรียบร้อย อย่าปล่อยท้องว่าง เพราะ ใช้เวลานาน

ครูประจำชั้น จะแจ้งเวลาที่นัดรวมพร้อมกันอีกครั้งในช่อง Line ห้องเรียน