ฉีดวัคซีน(Pfizer) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6