ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวันรับวัคซีน ชุดแรก ของนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6