การจ่ายเงินเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 2,000 บาท โรงเรียนอรุณวิทยา