ประชาสัมพันธ์ การรับเงิน เยียวยา 2,000 บาท จากรัฐบาล