กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การนำเสนอออนไลน์ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่องย้อนรอยอดีต พิชิตประวัติศาสตร์  นางธวัลรัตน์  ใจบุญครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลระดับดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในวันที่ 31  พฤษภาคม 2564

การประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเตรียมความพร้อม วางแผนงานในการจัดทำหลักสูตร TEDP

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อพัฒนาการบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การนิเทศการสอนออนไลน์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1

นายปัณฑ์ธรรศ  ปันแสง
นางสาวบุณญาภรณ์  บุรมย์