ประกาศ ฉ.6/2564

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรง โรงเรียนอรุณวิทยา
จึงออกประกาศ ฉบับที่ 6/2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป