พิธีมอบโล่ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2562   แก่นักเรียน เรียนดี ประพฤติดี ตังแต่ระดับ ป.1- ม. 6 และรางวัลต่าง ๆ ทั้งนักเรียน และครู โดยมีผู้มีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ ประธานสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้ปกครองร่วมงานดังกล่าว …

ประเภทรางวัล

1)ผู้บริหาร และครู รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

2.นักเรียน รับโล่เกียรติคุณ “เด็กดี ศรีอรุณ” ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.3 และ ม.6)

3.นักเรียนรับโล่เกียรติคุณ “ด้วยใจภักดิ์ รักและผูกพัน” เรียนที่โรงเรียนครบ 15 ปี จำนวน 27 คน

4. สวัสดิการครู อายุครบ 60 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 / สวัสดิการครู ปฏิบัติงานครบ 20 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

5.ผู้บริหาร ครู รางวัล “ครูดี ศรีเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเกียรติบัตร รางวัล “ครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7.นักเรียน รับทุนและเกียรติบัตร “Top Ten/Top Tree/Top Twenty” ปีการศึกษา 2562

 

8.รางวัลเกียรติบัตร และเข็มเกียรติยศ นักเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยม – เกรดเฉลี่ย 4.00 จำนวน 82 คน(ระดับ ป.1-3 / ป.4-6 / ม.1-3 / ม.4-5)

9.นักเรียนรับเกียรติบัตร นักดนตรีวงโยธวาทิต ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562
สมัครเข้าชมรมวงโยธวาทิตโรงเรียนอรุณวิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  (รวมเวลา 6 ปีเต็ม)