ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

1.ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.1-3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอรุณวิทยา วันที่ 27 มกราคม 2563

2.ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.4-5  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอรุณวิทยา วันที่ 28 มกราคม 2563

3.ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.2    ณ ค่ายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 146 ด่านสิงขร วันที่ 29-31 มกราคม 2563

4.ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ป.6-ม.1  ณ โรงเรียนอรุณวิทยา วันที่ 27 มกราคม 2563