กิจกรรมภายในโรงเรียน

  1. พบครูประจำชั้น & รับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 2.จัดกิจกรรมจัดทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
3.การแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 21-29 พฤศจิกายน 2562
 4.พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
5.นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สอบธรรมศึกษา ในสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ประจำปี พ.ศ. 2562   วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

6.พิธี วจนพิธีกรรมรำลึกถึงพระสังฆราชเปรโต คาเร็ตโต ณ โบสถ์แม่พระฟาติมา  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562