กิจกรรม “โครงงานอาชีพ” ชั้น ม.5

    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรม “โครงงานอาชีพ ”  จำนวน 20 โครงงาน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากวิทยากรในท้องถิ่นและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ  แล้วนำมาฝึกต่อยอดทางการตลาด เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมต่อไป ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ โรงเรียนอรุณวิทยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562