การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมโยเซฟ โรงเรียนอรุณวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
โดยมีโรงเรียนเอกชน เข้ารับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) จำนวน 13 โรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 23 เรื่อง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 35 เรื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน