อำเภอเคลื่อนที่ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card)

    อำเภอทับสะแก โดย นายพงศ์นรินทร์ สุขประเสริฐ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ดำเนินการตามนโยบายของกรมการปกครองในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card) นำหน่วยออกให้บริการเคลื่อนที่(Mobile Unit)จัดทำบัตรประชาชนให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และแผนก English Program Grade 1-3 จำนวน 86 และครู 5 รวม 91 คน ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโยเซฟ และขอขอบคุณนายปรีดา สุขใจ นอภ.ทับสะแก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่แก่นักเรียนและครู