มัธยมศึกษาปีที่ 6 (จบปีการศึกษา 2561)ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

แสดงความยินดี กับ นิสิต&นักศึกษาใหม่(จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยศิลปกร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาต่อประเทศจีน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ