ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมโยเซฟ โรงเรียนอรุณวิทยา ดังนี้   1.ระดับปฐมวัย      วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.       2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.       3.แผนก English Program ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.      4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.

กิจกรรม  * ชมวีดิทัศน์การจัดการศึกษาของโรงเรียนอรุณวิทยา * พบผู้บริหารโรงเรียน * พบคณะครู
– การเรียนจัดการเรียนการสอน IEP: Intensive English Program โดย Teacher จาก บริษัท MAKE A WIT ผลิตปัญญา (Miss Jirayu Naphol)
– การจัดการเรียนการสอนคิดเลขเร็ว (จินตคณิตหลักสูตรเบรนบาลานซิ่ง) โดย วิทยากร จาก สถาบัน Brain Balancing
– การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน – โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเทควันโด  – แนะนำสวัสดิการต่างๆ ของโรงเรียน
                                                                                                                 ระดับปฐมวัย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนก English Program ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 1