การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอรุณวิทยา  โดยกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดนักเรียนผู้มีสิทธิแลือกตั้ง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,202 คน เพื่อเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริม ให้นักเรียน เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการการเลือกตั้ง  ตามแนวทางระบบประชาธิปไตย   ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องลงคะแนน และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ดด้วย