พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร เรียนดี-ประพฤติดี-ประกาศนียบัตร ม.6-เด็กดีศรีอรุณ

      พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียน เรียนดี-ประพฤติดี-ประกาศนียบัตร ม.6-เด็กดีศรีอรุณ ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  

* นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่นในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

*พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 15)

*พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “ด้วยใจภักดิ์ รักและผูกพัน” ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนผู้ที่เข้าเรียนในโรงเรียนอรุณวิทยาครบทุกช่วงชั้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 45 คน

*พิธีมอบโล่เกียรติคุณ“เด็กดีศรีอรุณ” ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนและความประพฤติ ดีเด่น /กิจกรรมดีเด่น/นักกีฬาดีเด่น และนักเรียนนวัตกรรมดีเด่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน