นักเรียนคนเก่ง อรุณวิทยา

“คณิตคิดเร็วและคณิตศาสตร์ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2562  ระดับชั้นอนุบาล :

-ชนะเลิศ เด็กชายนันทณัฏฐ์ ผดุงเกียรติวงศ์ คะแนน 100 %
-รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภูมิภัช ปานนิล คะแนน 85 %
-รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สิทธิกิตตินันท์ คะแนน 80 %

                 จัดโดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ พัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562                                       โรงเรียนขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม จัดหาสนามแข่งขัน และนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว หลักสูตร Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 11   วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562                       ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนุบาล (IN)
ลำดับที่ 1 เด็กชายภูมิภัช ปานนิล รับโล่ / เงินรางวัล 2,000 บาท                       ลำดับที่ 9 เด็กหญิงชญาดา วันทนากร

ประถมศึกษาปีที่ 1 (IN)
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงธารินันท์ ชัยภักดี รับโล่ / เงินรางวัล 2,000 บาท                ลำดับที่ 2 เด็กหญิงสุวิมล สุขศรี รับโล่ / เงินรางวัล 1,500 บาท
ลำดับที่ 3 เด็กชายณัฏฐชัย เพาะพูนธนกิตต์ รับโล่ / เงินรางวัล 1,000 บาท    ลำดับที่ 5 เด็กชายพงศธร เงินแท่ง รับโล่ / เงินรางวัล 500 บาท
ลำดับที่ 8 เด็กชายกาญจน์ กาญจนาคม                                                             ลำดับที่ 10 เด็กหญิงกรกนก ฉัตรทอง

ประถมศึกษาปีที่ 2 (IN)  ลำดับที่ 2 เด็กชายณัฐนันท์ ผดุงเกียรติวงษ์ รับโล่ / เงินรางวัล 1,500 บาท

ประถมศึกษาปีที่ 3 (IN)  ลำดับที่ 5 เด็กชายธนัช เถาเครือมาศ รับโล่ / เงินรางวัล 500 บาท  ลำดับที่ 9 เด็กหญิงพัชรพร แซ่จัง

ประถมศึกษาปีที่ 4 (IN)  ลำดับที่ 11 เด็กหญิงชริสรา บำรุงพล

ประถมศึกษาปีที่ 6 (IN)  ลำดับที่ 7 เด็กหญิงเปมิกา สุขะนันท์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (IN)    ลำดับที่ 4 เด็กหญิงวชิรญาณ์ กล้าหาญ รับโล่ / เงินรางวัล 500 บาท
ลำดับที่ 5 เด็กชายธณาวุฒิ พุ่มแก้ว รับโล่ / เงินรางวัล 500บาท                                                                                                                                                                  ลำดับที่ 10 เด็กชายดนัยวิชช์   ปิ่นสวัสดิ์