ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

คณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ม.6  และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกปีการศึกษา ในเทศกาลปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตปลูกฝังจิตสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักบริจาค เสียสละ และแบ่งปัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 นอกจากได้ถวายอาหารบิณบาตให้กับทางวัดแล้ว ทางโรงเรียนได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคบางส่วนไปแจกจ่าย มอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนในชุมชนต่อไป ทางโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งเสริม สนับสนุน แและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนของเราในวันนี้ด้วย