ครู”คุรุสดุดี”และครู”ผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระฯ” ประจำปี 2561

รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561

     ขอแสดงความยินดีกับ ครูปัณฑ์ธรรศ ปันแสง    โอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2561 ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ์ศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

 

ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561

          ขอแสดงความยินดี กับ ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน * ครูมยุรีย์ ทองคำ กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ * ครูอมรรัตน์ เผือกผ่อง กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ * ครูสุรินทร์ เอี่ยมผึ้ง กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ* ครูเรวดี เจียมดี กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา