กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล-กลุ่มงานส่งเสริมวันสำคัญ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561  ระดับปฐมวัย เวลา 9.00-11.30 น. ระดับ ป.1-ม.6 และแผนกสองภาษา เวลา 14.00-15.30 น. ณ อาคารไมเกิ้ล วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความรักของแม่ที่มีต่อลูก แสดงความระลึกคุณความกตัญญูต่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า ผู้ให้ชีวิตและเลี้ยงดูจนเติบโต ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป แผนกปฐมวัยมีพิธีกราบแม่ นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญใส่บาตร ระดับ ป.1-ม.6 มีมอบโล่เกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปีการ 2561 อีกด้วย