อรุณเกมส์ ครั้งที่ 46

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจัดการแข่งขันกรีฑาสี อรุณเกมส์ ครั้งที่ 46 ขึ้น โดยวันที่ 2 สิงหาคม 2561  นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าอรุณวิทยา คือ ดร.อัมพร พงษ์กังสนานันท์ อุปนายกสมาคม นายโพสิทธิ์ เครือวัลย์ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ นายสุรศิลป์ ยนปลัดยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ นายสุนันท์ ริ้วงาม รองนายกฯ นายสุชิน ริ้วงาม นายชน ซุ่นบวบ  ส.อบต.หมู่ 2  ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดพิธีการแข่งขัน ตลอดทั้ง 2 วัน มีการแข่งแข่งขันทั้งประเภทลู่ และลาน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา