ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 400 คน เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ “โครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของ ภ.จว. ประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอทับสะแก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องพิษภัยของยาเสพติด แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือจากเด็กและเยาวชน