กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12.55 น. ณ หอประชุมอาคารโยเซฟ โดยจัดให้มีการแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีต้านภัยยาเสพติด(วงใต้บันได) และการประกวด “ดาว-เดือน TO BE NUMBER ONE อรุณวิทยา 2018”