กิจกรรม “To Be Number One ” รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ  โดยกลุ่มงาน To Be Number One  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ และต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด ปลูกฝั่งให้นักเรียนรู้คิด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นเกิดประโยชน์ และเห็นภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ  ผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรี การประกวดนักเรียน To Be Number One  Idol  ด้านวิชาการ การกีฬา ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ  โดยมีบาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม ชม เชียร์ ด้วยความตระหนักรู้ร่วมมือร่วมใจ ณ บริเวณลานใต้อาคารโยเซฟ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559