นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

            กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังการบรรยายความรู้ ในโครงการเสริมสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมอาคารปีเตอร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559