กิจกรรม “วันสุนทรภู่” ครูกวีสี่แผ่นดิน

             ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงท่านสุนทรภู่ ซึ่งองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยกให้เป็นกวีเอกของโลก กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานจัดการเรียนรู้ และกลุ่มสาระฯภาษาไทย จึงจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เพื่อแสดงความภาคภูมิใจ ยกย่องเชิดชูผลงานด้านกวีของท่าน อันเป็นมรดกที่ตกทอดมาถึงลูกหลานของชาวไทยในปัจจุบัน  โดยมีการประกวดแข่งขันของนักเรียนในทุกระดับทั้งทางด้านร้อยแก้วและร้อยกรอง รวมทั้งมีการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งเป็นผลงานของท่าน อันเป็นการอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยสืบไป   ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และแผนกสองภาษาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559